Ceist CESE info: conas agus cathain is féidir an t-aistriú go tionscal níos glaise, níos ciorclaí agus níos digití a chur i gcrích, agus cuspóirí Chomhaontú Glas an Choimisiúin Eorpaigh á mbaint amach? Cén ról atá ag amhábhair sa phróiseas seo?

Pietro Francesco De Lotto, cathaoirleach CCMI: bímis ag caint faoin gceathrú, faoin gcúigiú nó faoin séú réabhlóid thionsclaíoch, is minic a thagann díospóireacht phoiblí chun cinn. In ainneoin na dtuairimí éagsúla ar an gceist sin, tá rud amháin cinnte, is é sin go bhfuil réabhlóid mhór le feiceáil sa tionscal seo againn a bhfuil dúshlán dúbailte i gceist léi: a bheith níos glaise agus níos ciorclaí, chomh maith leis an gclaochlú digiteach. Is réabhlóid í a bhfuil roinnt mhaith spreagthaí ag baint léi: tuairimí an phobail, íogaireacht tomhaltóirí, an iarracht iomaíochas domhanda a bhaint amach agus an gá atá leis an lucht saothair a oiriúnú do shamhlacha nua, etc.

Mar a tharlaíonn i ngach réabhlóid, beidh athrú radacach mar thoradh deiridh air seo. Sa chás seo againne, tá súil againn go mbeidh tionscal Eorpach ann ar deireadh a mbeidh buntáiste iomaíoch aige ar fud an domhain mar gheall ar an nglasú agus an digiteáil. Is próiseas é seo atá ag dul ar aghaidh le blianta beaga anuas cheana féin ach ní mór do na húdaráis phoiblí an claochlú seo a rialú i gceart chun a áirithiú go mbainfidh gach cuideachta, gach oibrí agus gach réigiún san Eoraip leas as.

Is léir gur colúin riachtanacha de ghníomhaíochtaí an Aontais iad an comhrac i gcoinne an athraithe aeráide agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe ach ní mór dúinn a áirithiú go samhlófar níos minice iad mar dheis seachas mar ualach i measc na sochaí agus earnáil na tionsclaíochta ar an iomlán. Is uirlisí ríthábhachtacha iad an Comhaontú Glas don Eoraip, an Plean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach, an Straitéis Nua Tionsclaíochta don Eoraip (agus an t-uasdátú atá beartaithe ina leith) agus na gníomhaíochtaí agus an reachtaíocht lena ngabhann chun na díospóireachtaí sin a chur i gcrích sa saol laethúil ar fud na hEorpa, agus gan duine ar bith a fhágáil ar lár san iarracht chomhchoiteann sin.

Tá amhábhair, agus amhábhair chriticiúla go háirithe, i gcroílár an phróisis seo. Chun tionscail agus sochaí an Aontais a dhigiteáil agus a ghlasú, tá gá le teicneolaíochtaí a bhfuil amhábhair riachtanach ina leith. Mar shampla, tagann fuinneamh gaoithe ó thuirbíní a bhfuil dúile tearc-chré i measc ábhar eile iontu. Braitheann an tAontas Eorpach 100 % nach mór ar an tSín chun ábhair den sórt sin a sholáthar. Agus is amhlaidh an scéal i gcás roinnt mhaith teicneolaíochtaí atá riachtanach don aistriú glas agus don aistriú digiteach, ó chadhnraí go hábhair fhótavoltacha agus ó róbataic go cealla breosla. Le roinnt míonna anuas, tarraingíodh aird an phobail níos mó fós ar na cásanna criticiúla sin ós rud é gur léiríodh le paindéim COVID-19 an gá atá ann go mbeidh tionscal agus sochaí an Aontais Eorpaigh ar an iomlán níos athléimní agus níos neamhspleáiche ó thaobh straitéise de, lena n-áirítear i réimsí amhail vacsaíní, leigheas agus feistí leighis.

Ionstraim mhaith atá i bPlean Gníomhaíochta an Choimisiúin maidir le hAmhábhair Chriticiúla a raibh tuairim ó CCMI/CESE ann le déanaí ina leith, lena ndéantar na heasnaimh atá ann faoi láthair a réiteach mar aon le gníomhaíochtaí a ullmhú do shaincheisteanna a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo.

Chun do cheist a fhreagairt ar bhealach níos soiléire: is mian linn go dtiocfaidh borradh faoi thionscal an Aontais ar bhealach glas digiteach, ach ní mian linn go n-aistreofaí ár dtionscal agus ár sochaí ó spleáchas amháin (ar bhreoslaí iontaise áirithe, cuir i gcás) go spleáchas iomlán eile ar amhábhair chriticiúla áirithe. Chun an méid sin a sheachaint, agus chun a áirithiú go méadófar an athléimneacht, an t-iomaíochas agus an ceartas sóisialta leis an aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, ní mór dúinn infheistíocht a dhéanamh sa taighde agus san fhorbairt, i dtaiscéaladh inbhuanaithe mianadóireachta intíre, in ábhair luachmhara a aisghabháil ó dhramhaíl agus i gcothroime iomaíochta iltaobhach a chruthú. Tá sé sin ríthábhachtach chun a áirithiú go n-éireoidh leis na réabhlóidí glasa agus digiteacha agus go rachaidh siad chun tairbhe earnáil na tionsclaíochta agus na sochaí san Aontas ina iomláine.