ETSK-infon kysymys: Miten ja milloin siirtyminen ympäristöystävällisempään, enenevästi kiertoajatteluun perustuvaan ja digitaalisempaan teollisuuteen voidaan saada aikaan ja päästä Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin? Mikä rooli raaka-aineilla on tässä prosessissa?

Neuvoa-antavan CCMI-valiokunnan puheenjohtaja Pietro Francesco De Lotto: Puhummepa sitten neljännestä, viidennestä tai vaikka kuudennesta teollisesta vallankumouksesta, seurauksena on useimmiten julkinen keskustelu. Eriävistä näkemyksistä huolimatta on varmaa, että teollisuudessamme on käynnissä perinpohjainen vallankumous, joka käsittää kaksi haastetta: muuttuminen ympäristöystävällisemmäksi ja enemmän kiertoajatteluun perustuvaksi sekä digitaalisen murroksen läpikäyminen. Vallankumousta vauhdittavat useat tekijät, kuten yleinen mielipide, kuluttajien reaktiot, maailmanlaajuisen kilpailukyvyn tavoittelu ja tarve mukauttaa työnteko uusiin malleihin.

Kuten kaikissa vallankumouksissa, tuloksena on radikaali muutos. Meidän tapauksessamme tämä tarkoittaa toivottavasti eurooppalaista teollisuutta, joka on muuttanut viherryttämisen ja digitalisaation kilpailueduksi maailmannäyttämöllä. Prosessi on ollut käynnissä jo useita vuosia, mutta viranomaisten on hallinnoitava tätä muutosta asianmukaisesti varmistaakseen, että sen hyödyt tavoittavat kaikki yritykset ja työntekijät ja kaikki Euroopan alueet.

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat selvästi EU:n toiminnan keskeisiä pilareja, mutta meidän on huolehdittava siitä, että ne nähdään yhä yleisemmin mahdollisuutena eikä rasitteena yhteiskunnan ja teollisuuden kaikkien lohkojen kannalta. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma, Euroopan uusi teollisuusstrategia (ja sen tuleva päivitys) sekä kaikki niihin liittyvät toimet ja lainsäädäntö ovat keskeisiä välineitä näiden keskustelujen muuttamiseksi arkitodellisuudeksi kaikkialla Euroopassa siten, ettei ketään jätetä yksin näissä yhteisissä ponnisteluissa.

Raaka-aineet, eritoten kriittiset raaka-aineet, ovat prosessin ydintekijöitä. EU:n teollisuuden ja yhteiskunnan digitalisoiminen ja viherryttäminen edellyttävät teknologioita, jotka puolestaan vaativat raaka-aineita. Esimerkin mainitakseni: tuulivoima on peräisin turbiineista, jotka sisältävät muiden materiaalien ohella harvinaisia maametalleja. EU on lähes 100-prosenttisesti riippuvainen siitä, että Kiina toimittaa tällaisia ainesosia. Vastaavia skenaarioita on esittää monien sellaisten teknologioiden kohdalla, jotka ovat olennaisia vihreän siirtymän ja digitalisaation kannalta, akuista aurinkosähköön, robotiikasta polttokennoihin. Nämä kriittiset seikat ovat viime kuukausina tulleet entistä selkeämpinä suuren yleisön tietoon, sillä covid-19-pandemia on paljastanut sen tosiasian, että EU:n teollisuuden ja yhteiskunnan on tultava kauttaaltaan iskunkestävämmiksi ja strategisesti riippumattomammiksi – myös sellaisilla aloilla kuin rokotteet, lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet.

Kriittisiä raaka-aineita koskeva komission toimintasuunnitelma, joka oli myös CCMI:n ja niin muodoin ETSK:n tuoreen lausunnon aiheena, on hyvä väline, jossa nykyisten puutteiden korjaaminen yhdistetään toimiin mahdollisten tulevien ongelmien ratkaisemiseksi.

Vastatakseni kysymykseenne ytimekkäämmin: Haluamme, että EU:n teollisuus kukoistaa vihreänä ja digitaalisena, mutta emme tahdo, että teollisuudessamme ja yhteiskunnassamme siirrytään yhdestä riippuvuudesta (esimerkiksi tietyistä fossiilisista polttoaineista) toiseen totaaliseen riippuvuuteen, riippuvuuteen tietyistä kriittisistä raaka-aineista. Tämän välttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että vihreä siirtymä ja digitalisaatio parantavat selviytymiskykyä, kasvattavat kilpailukykyä ja lisäävät sosiaalista oikeudenmukaisuutta, meidän on investoitava tutkimukseen ja kehittämiseen, kestävyysperiaatteiden mukaiseen kotimaiseen kaivostoimintaan valmistautumiseen, arvokkaiden materiaalien ottamiseen talteen jätteestä ja monenvälisten tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseen. Tämä on olennaisen tärkeää sen varmistamiseksi, että vihreä ja digitaalinen vallankumous kantavat hedelmää ja hyödyttävät EU:n teollisuutta ja koko yhteiskuntaa.