ES un Kolumbijas/Peru/Ekvadoras vietējā konsultantu grupa

Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļā, kas iekļauta ES tirdzniecības nolīgumā ar Kolumbiju un Peru, paredzēts, ka katra Puse apspriežas ar vietējām konsultantu grupām vai komitejām vai izveido jaunas šādas grupas vai komitejas, kuras ir kompetentas darba, vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumos un kuru uzdevums ir izteikt viedokļus un sniegt ieteikumus par sadaļas īstenošanu. Šādās vietējās konsultantu grupās un komitejās darbojas neatkarīgas, pilsonisko sabiedrību pārstāvošas organizācijas, kas nodrošina ekonomikas, sociālās un vides jomas ieinteresēto personu līdzsvarotu pārstāvību.

ES un Kolumbijas/Peru tirdzniecības nolīgumā paredzēts, ka starpvaldību Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomiteja vienu reizi gadā (ja vien Puses nevienojas citādi) organizē atklātu sanāksmi ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un sabiedrību kopumā, lai apspriestu sadaļas īstenošanu. Dalībnieki pārstāv ekonomikas, sociālās un vides jomas ieinteresētās aprindas, un Puses sekmē šo grupu līdzsvarotu pārstāvību.

Turklāt ES vietējās konsultantu grupas un Andu valstu nacionālo mehānismu pārstāvji ir vienojušies rīkot ikgadējas kopīgas sanāksmes līdztekus atklātajai sēdei. Šādas kopīgas sanāksmes nodrošina atbilstošu satvaru strukturētām, padziļinātām debatēm par virkni dažādu aspektu, kas saistīti ar Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļu. Tās ļauj arī apmainīties ar informāciju un paraugpraksi un sagatavot kopīgus ieteikumus iesniegšanai Pusēm un citiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem atklātajā sesijā.