Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

EESC opinion: Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

Laevade põhjustatud merereostust käsitleva direktiivi läbivaatamine

 

Põhipunktid

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee:

  • kiidab ettepaneku heaks ning tunnustab Euroopa Komisjoni jõupingutusi tugevdada keskkonnakaitset, eelkõige muutes merede säilitamise esmatähtsaks ja kehtestades karistused reostusega seotud rikkumiste eest Euroopa meredes;
  • tõdeb, et laevade põhjustatud merereostusega seotud rikkumiste eest on tarvis kehtestada hoiatavad ja proportsionaalsed karistused kogu ELis. Selliste miinimumnõuete kehtestamine võrdlusalusena ja saastaja vastutusele võtmine, kohaldades põhimõtet „saastaja maksab“, võiks olla kasulik ja avaldada ELis tugevat hoiatavat mõju;
  • toonitab, et reostusega seotud rikkumiste tõhusaks seireks, kontrollimiseks, tuvastamiseks ja karistuste jõustamiseks on vaja nii kvalifitseeritud tööjõudu kui ka tehnoloogilisi edusamme, sealhulgas droonitehnoloogiat ja satelliidifotosid. Tarvis on nõuetekohase väljaõppega kvalifitseeritud spetsialiste, ümber- ja täiendusõpet ning laevanduses töötajate ja meeskondade täienduskoolitust ning kohustuslikku kontrolli merereostusega seotud juhtumite korral, võttes alati nõuetekohaselt arvesse töötervishoiu ja tööohutuse kaitset laevas ning vastutavate asutuste töötajate, sealhulgas sadamapersonali jaoks.