Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

EESC opinion: Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

Herziening van de richtlijn inzake verontreiniging vanaf schepen

 

Hoofdpunten

 

Het EESC:

  • is ingenomen met het voorstel en erkent de inspanningen van de Europese Commissie om het milieu beter te beschermen, met name door het behoud van de zeeën een hoge prioriteit te geven en door sancties in te voeren voor verontreinigingsdelicten in Europese zeeën;
  • erkent dat het belangrijk is om in de hele EU te beschikken over afschrikkende en evenredige sancties voor vanaf schepen begane verontreinigingsdelicten. Door minimumeisen als referentiepunt vast te stellen en de vervuiler via de toepassing van het beginsel “de vervuiler betaalt” aansprakelijk te stellen, kunnen de zaken erop vooruitgaan en kan er in de EU voor een sterk afschrikkend effect worden gezorgd;
  • wijst erop dat doeltreffende monitoring, controle, opsporing en vervolging van verontreiningsdelicten zowel geschoold personeel als moderne technologische middelen, waaronder dronetechnologie en satellietbeelden, vereisen. Er is behoefte aan gedegen opgeleide, vakbekwame professionals, om- en bijscholing van personeel en bemanning in de scheepvaart en verplichte inspecties in geval van verontreinigingsincidenten op zee, waarbij steevast de nodige aandacht moet uitgaan naar de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers op het schip en van het personeel van de verantwoordelijke instanties, waaronder het havenpersoneel.