Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

EESC opinion: Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

Zmiana dyrektywy w sprawie zanieczyszczeń pochodzących ze statków

 

Główne punkty

 

EKES:

  • z zadowoleniem przyjmuje wniosek i uznaje wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz wzmocnienia ochrony środowiska, w szczególności poprzez nadanie wysokiego priorytetu ochronie mórz i wprowadzenie kar za przestępstwa związane z zanieczyszczeniem mórz europejskich.
  • zwraca uwagę, że ważne jest, by w całej UE obowiązywały odstraszające i proporcjonalne sankcje za przestępstwa związane z zanieczyszczeniami pochodzącymi ze statków. Ustanowienie takich minimalnych wymogów jako punktu odniesienia i pociągnięcie zanieczyszczającego do odpowiedzialności w oparciu o zasadę „zanieczyszczający płaci” mogłyby być korzystne i mieć silny efekt odstraszający w UE.
  • podkreśla, że skuteczne monitorowanie, kontrolowanie, identyfikowanie i ściganie przestępstw związanych z zanieczyszczeniem będzie wymagać zarówno wykwalifikowanej siły roboczej, jak i postępu technologicznego, w tym technologii dronów i obrazów satelitarnych. Potrzebni są odpowiednio wyszkoleni i wykwalifikowani specjaliści, a także potrzebne są zmiana i podnoszenie kwalifikacji, dalsze kształcenie pracowników i załogi w zakresie żeglugi oraz obowiązkowe inspekcje w razie zanieczyszczenia morza z należytym uwzględnieniem przez cały czas ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy na statku, a także bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników odpowiedzialnych organów, w tym personelu portów.