Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

This page is also available in

Становище на ЕИСК: Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

Преразглеждане на Директивата относно замърсяването от кораби

 

Основни аспекти

 

ЕИСК:

  • приветства предложението и отчита усилията на Европейската комисия да укрепи опазването на околната среда, по-специално чрез превръщане на опазването на моретата в основен приоритет и чрез въвеждане на санкции за нарушения, свързани със замърсяване в европейските морета;
  • признава, че е важно да има възпиращи и пропорционални санкции в целия ЕС за нарушения, свързани със замърсяване от кораби. Установяването на такива минимални изисквания като отправна точка и търсенето на отговорност от замърсителя чрез прилагане на принципа „замърсителят плаща“ би могло да е от полза и да има силен възпиращ ефект в ЕС;
  • подчертава, че за ефективен мониторинг, контрол, идентифициране и правоприлагане при нарушения, свързани със замърсяването, се изискват както квалифицирана работна сила, така и технологичен напредък, включително технологии за безпилотни летателни апарати и сателитни изображения. Необходими са подходящо обучени и квалифицирани специалисти, както и преквалификация и повишаване на квалификацията и допълнително обучение за персонала и екипажа в корабоплаването, а също и задължителни инспекции в случай на инциденти, свързани със замърсяване на морето, като непрекъснато се обръща необходимото внимание на защитата на здравословните и безопасни условия на труд на кораба и на персонала на отговорните органи, включително пристанищния персонал.