Euroopa Komisjon on esitanud kaasseadusandjatele ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele uue 2021. aasta õigusaktide paketi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta.

Täiskogu detsembri istungjärgul vastu võetud arvamuses toetab komitee täielikult ettepanekuid, ent rõhutab ka meetmete rakendamise kiireloomulisust ja soovitab olulisi täiendusi. Uue rahapesuvastase ameti (AMLA) loomine leidis laialdast toetust. Komitee kordas samuti oma ettepanekut võtta vastu Euroopa pakt, et võidelda käitumise vastu, mis kahjustab meie demokraatia eetilisi ja poliitilisi põhimõtteid ja õõnestab avalikke hüvesid, ning soovitab luua kodanikuühiskonna nõuandeorgani, kes tegeleb rahapesu probleemile lahenduse otsimisega. Peale selle tuleb kiiremas korras rakendada krüptovarade määrust. Euroopa Komisjon peaks samuti nõudma kiireloomulisi meetmeid seoses eelmiste rahapesuvastaste direktiivide hilinenud ja mittetäieliku ülevõtmisega mõnes liikmesriigis. Lisaks tuleks kehtestada erimeetmed varifirmade jälgimiseks. Komisjon peaks ka kaaluma, kuidas laiendada meetmeid finantssüsteemiväliste rahapesukanalite suhtes. Komitee on kindlalt veendunud, et tuleb koostada uus, realistlik ja põhjalik loetelu suure riskiga kolmandatest riikidest. (tk)