Komisja Europejska przedłożyła współprawodawcom i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu nowy pakiet ustawodawczy z 2021 r. dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT).

W opinii przyjętej na grudniowej sesji plenarnej EKES w pełni popiera te propozycje, ale podkreśla również pilną potrzebę wdrożenia przedstawionych środków i proponuje kilka ważnych zmian uzupełniających. Utworzenie nowego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA) cieszy się szerokim poparciem. Komitet ponawia również swoją propozycję dotyczącą europejskiego paktu na rzecz zwalczania zachowań, które szkodzą etycznym i politycznym zasadom naszych demokracji i osłabiają dobra publiczne oraz proponuje utworzenie nowego organu doradczego społeczeństwa obywatelskiego w kontekście AML. Ponadto należy pilnie wdrożyć rozporządzenie w sprawie kryptoaktywów. Komisja Europejska powinna również dążyć do podjęcia pilnych działań w związku z opóźnioną i niepełną transpozycją poprzednich dyrektyw AML w niektórych państwach członkowskich. Ponadto należy wprowadzić szczególne środki w celu monitorowania firm przykrywek. Trzeba również rozważyć, w jaki sposób rozszerzyć środki, by objąć nimi kanały prania pieniędzy poza systemem finansowym. Wreszcie EKES jest przekonany o konieczności sporządzenia nowego, realistycznego i kompleksowego wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka. (tk)