Kommissionen har forelagt sin nye lovgivningspakke fra 2021 om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme for medlovgiverne og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

EØSU støtter i sin udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i december, fuldt ud forslagene, men understreger også, at det haster med at gennemføre foranstaltningerne, og foreslår samtidig en række vigtige tilføjelser. Der er generel opbakning til oprettelsen af den nye myndighed for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AMLA). Udvalget gentager også sit forslag om en europæisk pagt til bekæmpelse af adfærd, der skader de etiske og politiske principper i vores demokratier og underminerer de offentlige goder, og foreslår, at der oprettes et nyt rådgivende civilsamfundsorgan til bekæmpelse af hvidvask af penge. Derudover skal forordningen om kryptoaktiver gennemføres hurtigst muligt. Kommissionen bør også presse på for en hurtig indsats i forbindelse med den forsinkede og ufuldstændige gennemførelse af de tidligere hvidvaskningsdirektiver i visse medlemsstater, og der bør træffes specifikke foranstaltninger til overvågning af skuffeselskaber. Kommissionen bør desuden overveje, hvordan foranstaltningerne kan udvides til at omfatte kanaler for hvidvaskning uden om det finansielle system. Endelig mener EØSU, at det er nødvendigt at udarbejde en ny, realistisk og samlet liste over højrisikotredjelande. (tk)