Euroopan komissio on esittänyt lainsäätäjille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle uuden, vuoden 2021 säädöspakettinsa rahanpesun vastaisista toimista ja terrorismin rahoituksen torjunnasta.

ETSK ilmaisee joulukuun täysistunnossa hyväksytyssä lausunnossa täyden tukensa ehdotuksille mutta korostaa myös, että toimenpiteiden toteuttamisella on kiire, ja ehdottaa merkittäviä lisäyksiä. Uuden rahanpesuntorjuntaviranomaisen (AMLA) perustamista kannatetaan laajasti. Komitea ehdottaa jälleen myös eurooppalaisen sopimuksen solmimista sellaisten menettelytapojen torjumiseksi, jotka ovat vastoin eurooppalaisten demokratioiden eettisiä ja poliittisia periaatteita ja vievät pohjaa julkishyödykkeiltä, ja esittää uuden kansalaisyhteiskuntaa edustavan neuvoa-antavan elimen perustamista rahanpesun torjunnan alalle. Myös kryptovaroja koskeva asetus on pantava täytäntöön kiireellisesti. Euroopan komission olisi lisäksi vaadittava kiireellisiä toimia sen suhteen, että aiempia rahanpesudirektiivejä ei ole saatettu ajallaan ja kokonaisuudessaan osaksi kaikkien jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, ja erityisiä toimenpiteitä olisi toteutettava pöytälaatikkoyhtiöiden valvomiseksi. Lisäksi komission olisi pohdittava, miten toimenpiteitä voitaisiin laajentaa koskemaan rahoitusjärjestelmän ulkopuolisia rahanpesukanavia. ETSK uskoo vahvasti, että on tarpeen laatia uusi, realistinen ja kattava luettelo suuririskisistä kolmansista maista. (tk)