Evropská komise předložila spolunormotvůrcům a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru nový balíček legislativních opatření pro boj proti praní peněz a financování terorismu, který vypracovala v roce 2021.

EHSV ve svém stanovisku, které přijal na prosincovém plenárním zasedání, předložené návrhy plně podpořil. Zároveň však zdůraznil, že je naléhavě nutné začít tato opatření co nejdříve uplatňovat, a navrhl doplnit jejich znění o několik důležitých ustanovení. Členové Výboru obecně podporují také vytvoření nového Orgánu pro boj proti praní peněz (AMLA). Dále EHSV zopakoval svůj návrh na vytvoření evropského paktu pro boj proti chování, které poškozuje etické a politické zásady našich demokracií a narušuje veřejné statky, a vyzval k vytvoření nového poradního orgánu složeného ze zástupců občanské společnosti, který by se zabýval bojem proti praní peněz. Kromě toho je nutné neprodleně provést nařízení o kryptoaktivech. Evropská komise by měla rovněž důrazně prosazovat, aby byla v případě opožděného či neúplného provedení předchozích směrnic o boji proti praní peněz v některých členských státech bezodkladně sjednána náprava. Zavedena by měla být také zvláštní opatření ke sledování krycích společností. Komise by měla rovněž zvážit, jak rozšířit působnost těchto opatření tak, aby se vztahovala i na kanály praní peněz mimo finanční systém. V neposlední řadě je EHSV pevně přesvědčen, že je nezbytné vypracovat nový, realistický a úplný seznam vysoce rizikových třetích zemí. (tk)