EØSU: EU bør slå ned på overtrædelser af retsstatsprincippet

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har indtaget en hård linje over for overtrædelser af retsstatsprincippet i EU og erklæret, at det er fast besluttet på at sikre, at Rådet og Kommissionen pålægger medlemsstater, der systematisk overtræder retsstatsprincippet på en måde, der bringer EU-budgettet i fare, strenge afskrækkende sanktioner.

I initiativudtalelsen om Retsstatsprincippet og Genopretningsfonden , der blev vedtaget på plenarforsamlingen den 20. januar, bifalder EØSU forordning (EU, Euratom) 2020/2092, som giver Kommissionen mulighed for at pålægge økonomiske sanktioner for systematiske mangler i retsstatsprincippet i et givet EU-land, og opfordrer til, at forordningen anvendes strengt på alle områder, der er relevante for budgettet.

Retsstatsprincippet er det uundværlige grundlag for et demokratisk, pluralistisk samfund i Europa og for EU's fortsatte eksistens, sagde ordføreren for udtalelsen, Christian Bäumler.

For at håndtere systematiske overtrædelser af retsstatsprincippet anbefaler EØSU, at EU anvender alle andre sanktionsmidler såsom traktatbrudsproceduren i artikel 263 i TEUF og proceduren i artikel 7 i TEU.

Hvis et EU-land systematisk overtræder retsstatsprincippet, bringer det efter EØSU's mening altid gennemførelsen af EU-finansierede programmer i fare eller sætter den alvorligt på spil, hvilket er til skade for EU-budgettet. Derfor er det vigtigt, at alle modtagere af betalinger fra EU-budgettet overholder gennemsigtighedsreglerne og er i stand til fuldt ud at påvise, hvad midlerne bruges til.

De nationale genopretnings- og resiliensplaner bør også præcisere, hvilke foranstaltninger de respektive regeringer vil træffe for at styrke retsstatsprincippet.
De fleste af de nationale planer, der er forelagt indtil videre, indeholder imidlertid for få initiativer i denne henseende. Desuden lagde Kommissionen i sin vurdering af disse planer ikke tilstrækkelig vægt på retsstatsprincippet, hvilket EØSU finder beklageligt.

I udtalelsen opfordrer EØSU til, at alle medlemsstater indgår i det forstærkede samarbejde om Den Europæiske Anklagemyndighed, og at dette gøres til en betingelse for at deltage i EU-finansierede programmer. Dette samarbejde er allerede begyndt at give resultater og vil sandsynligvis på lang sigt bidrage til en enorm forbedring af den grænseoverskridende retsforfølgelse. (ll)