Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je zavzel odločno stališče glede kršitev načela pravne države v EU in izrazil svojo zavezanost zagotavljanju, da Svet Evropske unije in Evropska komisija naložita visoke odvračilne kazni državam članicam, ki sistematično kršijo načelo pravne države na način, ki ogroža proračun EU.

EESO je v mnenju na lastno pobudo o pravni državi in skladu za okrevanje, ki ga je sprejel na plenarnem zasedanju 20. januarja 2022, pozdravil Uredbo EU 2020/2092, ki Komisiji omogoča, da izreče denarne kazni za sistematične kršitve načela pravne države v določeni državi članici EU. Zavzel se je za to, da se ta uredba strogo uporablja na vseh področjih, povezanih s proračunom.

„Pravna država je nepogrešljiva podlaga za demokratično, pluralistično družbo v Evropi in za nadaljnji obstoj EU,“ je dejal poročevalec za mnenje Christian Bäumler.

Za odpravljanje sistematičnih kršitev načela pravne države EESO priporoča, naj EU uporabi vse druge sankcije, kot je postopek za ugotavljanje kršitev v skladu s členom 263 PDEU in postopek iz člena 7 PEU.

Če država članica EU sistematično krši načelo pravne države, s tem po mnenju EESO vedno spodkopava ali vsaj resno ogroža izvajanje programov, ki jih financira EU, in škodi proračunu EU. Zato je bistveno, da vsi upravičenci, ki prejemajo plačila iz proračuna EU, spoštujejo pravila o preglednosti in lahko v celoti dokažejo, za kaj so bila sredstva uporabljena.

Vlade bi morale v nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost tudi navesti ukrepe, ki jih bodo sprejele za okrepitev pravne države.
V večini doslej predloženih nacionalnih načrtov pa je tovrstnih pobud premalo. EESO obžaluje, da Komisija pri ocenjevanju teh načrtov pravne države ni dovolj upoštevala.

V mnenju poziva vse države članice, naj se pridružijo okrepljenemu sodelovanju v okviru Evropskega javnega tožilstva in naj to postane predpogoj za sodelovanje v programih, ki jih financira EU. To sodelovanje že prinaša rezultate in bo verjetno dolgoročno prispevalo k znatnemu izboljšanju čezmejnega kazenskega pregona. (ll)