Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir paudusi stingru nostāju attiecībā uz tiesiskuma principu pārkāpumiem Eiropas Savienībā un paziņojusi, ka tā ir apņēmusies nodrošināt, ka Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija piemēro augstus preventīvus sodus dalībvalstīm, kuras sistemātiski neievēro tiesiskuma principus, tādējādi apdraudot ES budžetu.

Pašiniciatīvas atzinumā Tiesiskums un Atveseļošanas fonds, kas pieņemts 20. janvāra plenārsēdē, EESK atzinīgi vērtēja ES Regulu 2020/2092, kas Komisijai dod iespēju uzlikt finansiālas sankcijas par sistemātiskiem trūkumiem tiesiskuma ziņā konkrētā ES dalībvalstī, un aicina pieņemt regulējumu, kuru stingri piemēro visās jomās, kas saistītas ar budžetu.

“Tiesiskums ir nepieciešams pamats demokrātiskai un plurālistiskai sabiedrībai Eiropā un turpmākai ES pastāvēšanai,” teica ziņotājs Christian Bäumler, kas sagatavojis atzinumu.

Lai novērstu sistemātiskus tiesiskuma principu pārkāpumus, EESK iesaka Eiropas Savienībai izmantot visus sankciju līdzekļus, piemēram, LESD 263. pantā paredzēto pārkāpuma procedūru un LES 7. pantā noteikto procedūru.

EESK uzskata: ja kāda ES dalībvalsts sistemātiski pārkāpj tiesiskuma principus, tā vienmēr vai vismaz nopietni ietekmē ES finansēto programmu īstenošanu un kaitē ES budžetam. Tāpēc ir svarīgi, lai visi ES budžeta līdzekļu saņēmēji ievērotu noteikumus par pārredzamību un varētu pilnībā pierādīt, kādam mērķim līdzekļi ir izmantoti.

Nacionālajos un atveseļošanas plānos būtu jāizklāsta arī pasākumi, ko attiecīgā valdība veiks, lai stiprinātu tiesiskumu.
Tomēr lielākajā daļā nacionālo plānu, kas līdz šim iesniegti, ir pārāk maz iniciatīvu šajā sakarā. Turklāt šo plānu novērtējumā Komisija nav piešķīrusi pietiekami daudz nozīmes tiesiskumam, un EESK tāpēc ir sarūgtināta.

Atzinumā EESK aicina visas dalībvalstis pievienoties ciešākai sadarbībai ar Eiropas Prokuratūru un aicina nodrošināt, ka tas kļūst par priekšnoteikumu dalībai ES finansētās programmās. Šāda sadarbība jau sāk dot rezultātus, un ilgtermiņā tā, visticamāk, palīdzēs ievērojami uzlabot pārrobežu kriminālvajāšanu. (ll)