Tilgængelige sprog:

Leder

Retsstaten handler i høj grad også om økonomi!

Retsstatskrisen i EU bliver værre. Krisen er blevet voldsomt politiseret og har medført retstvister, der underminerer selve grundlaget for Den Europæiske Union. De politiske og juridiske aspekter af retsstatsprincippet debatteres i høj grad i offentligheden, men den økonomiske vinkel får stadig for lidt opmærksomhed. Det er efter min mening en fejl, da den sociale og økonomiske stabilitet i høj grad påvirkes af retsstaten.

Vigtige datoer

Lige til sagen

I vores spalte "Lige til sagen" hører vi EØSU-medlemmer om deres holdning til vigtige EU-udtalelser, der har indflydelse på dagligdagen i EU.

Industri: protektionisme er ikke vejen frem for EU. Klimaneutralitet er løsningen

af Sandra Parthie

Forstyrrelser, omstillinger, transformationer, strukturelle forandringer – vi lever i den grad i "interessante tider". Europæerne står i dag over for flere megatendenser på samme tid – klimaforandring og behovet for at dekarbonisere vores økonomier, digitalisering og behovet for at genoverveje tilrettelæggelse af arbejdspladsen, afglobaliseringen og behovet for at vedblive med at have økonomisk relevans.

"Et spørgsmål til..."

Et spørgsmål til …

I klummen "Et spørgsmål til..." besvarer Maria Nikolopoulou EØSU info-læsernes spørgsmål om baggrunden for og betydningen af ad hoc-gruppen om ligestilling, som hun er blevet formand for.

 

 

Maria Nikolopoulou: Vi fremmer konstant en lighedskultur

EØSU info: Du er blevet valgt til formand for EØSU's ad hoc-gruppe om ligestilling. Hvad er de vigtigste opgaver, som gruppen vil påtage sig?

Maria Nikolopoulou: Ligestillingsgruppens opgave er at fremme en tværgående lighedskultur uden forskelsbehandling i EØSU. Derfor er det første skridt at kortlægge de områder, hvor medlemmer potentielt kan blive forskelsbehandlet på grund af deres oprindelse, køn, seksuelle orientering eller tro. Vi sigter også mod at øge kvinders deltagelse i vores udvalg og hurtigst muligt nå frem til en ligevægt mellem kønnene. Vi har i øjeblikket 108 kvindelige medlemmer (32,82 %). På den ene side ønsker vi at øge antallet af kvindelige medlemmer på mellemlang/lang sigt, og på den anden side ønsker vi at sikre, at vi skaber plads og de nødvendige betingelser for, at kvinder kan være mere aktive. Et af de redskaber, vi ønsker at forbedre, er indsamling af data om kvinders deltagelse i vores aktiviteter, ikke kun som medlemmer, men også som eksperter og talere.

 

Gæt, hvem der er vores gæst.....

Månedens gæst

Hver måned vil du i vores spalte "Månedens gæst" få mulighed for at stifte bekendtskab med en person, hvis arbejde og engagement er en kilde til inspiration for andre. Især personens mod, karakterstyrke og handlekraft er forbilledlig.

EESC Infos gæst i denne måned er Hanna Liubakova, en belarusisk aktivist og journalist, der i faste vendinger udtaler, at den belarusiske opposition mere end nogensinde har brug for Europa. Hun appellerer til EU og andre donorer om at støtte oppositionens handlinger og i særdeleshed at støtte journalister og NGO'er i deres kamp for frihed og demokrati.
 

 

Hanna Liubakova: Det haster med at støtte civilsamfundet i Belarus

Belaruserne har ændret sig fundamentalt. Siden 2020 er der spiret en aktiv folkebevægelse frem, som kulminerede i masseprotester – de største siden Sovjetunionens sammenbrud. I modsætning til tidligere valg repræsenterede græsrodsbevægelserne folk fra alle sociale lag, som blev ført sammen af de sociale medier og ledet af kvinder.

EØSU-nyt

EØSU: EU bør slå ned på overtrædelser af retsstatsprincippet

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har indtaget en hård linje over for overtrædelser af retsstatsprincippet i EU og erklæret, at det er fast besluttet på at sikre, at Rådet og Kommissionen pålægger medlemsstater, der systematisk overtræder retsstatsprincippet på en måde, der bringer EU-budgettet i fare, strenge afskrækkende sanktioner.

Vi skal med det europæiske ungdomsår 2022 sikre håndgribelige og varige resultater for alle unge europæere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) hilser udpegelsen af 2022 til det europæiske ungdomsår velkommen, men mener, at det bør handle om mere end blot oplysningsaktiviteter: det bør bidrage til EU's ungdomsstrategi gennem klare planer og engagement med henblik på at skabe håndgribelige resultater for alle unge europæere.

EØSU bakker op om det franske rådsformandskabs prioriteter

Genopretning, styrke og tilhørsfølelse er det franske formandskabs tre hovedprioriteter, som EØSU deler og støtter. Det gjorde udvalgets formand Christa Schweng klart på plenarforsamlingen den 19. januar 2022, da hun talte til den franske statssekretær for europæiske anliggender, Clément Beaune.

Tilstrækkelig, bæredygtig og tilgængelig ældrepleje af høj kvalitet er altafgørende

EØSU er af den faste overbevisning, at en plejemodel for afhængige ældre bør integreres i EU's politiske beslutningsproces, eftersom andelen af befolkningen over 80 år forventes at blive mere end fordoblet inden 2050.

 

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen: Nye risici på arbejdspladsen kræver en stærk social dialog

På trods af de skiftende risici på arbejdspladsen som følge af digitaliseringen af arbejdet – som har ført til en stigning i stress og lidelser relateret til udbrændthed eller ergonomiske skader og til et mindre fald i antallet af arbejdsulykker – er den sociale dialog fortsat afgørende for at fremme sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, fastslår Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) i udtalelsen "Den sociale dialog som et redskab til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen".

EØSU efterlyser finansombudsmænd for SMV'er og en europæisk tilgang til kunstig intelligens, hvor små virksomheder kommer i første række

EØSU har opfordret til, at der oprettes særlige ombudsmænd, der skal hjælpe europæiske SMV'er med at håndtere deres finansielle og finansieringsmæssige problemer. Udvalget understreger desuden, at der er brug for politisk vilje til at støtte SMV'er i processen med at tage kunstig intelligens i brug.

 

Den sociale økonomi: investeringerne bør tilpasses for at fremme finansieringerne, siger EØSU

Der er behov for nye finansielle instrumenter ud over midlerne fra offentlige programmer, hvis den sociale økonomi skal blive ved med at vokse, viser en ny rapport fra EØSU, som også efterlyser finansiel uddannelse for at fremme privat finansiering.

EØSU leverer opskriften på fødevaresikkerhed og -bæredygtighed

I udtalelsen om Fødevaresikkerhed og bæredygtige fødevaresystemer, der blev vedtaget på plenarforsamlingen den 19. januar 2022, kortlagde EØSU de vigtigste løftestænger for en bæredygtig og konkurrencedygtig fødevareproduktion i EU og for at mindske afhængigheden af import og samtidig øge EU's proteinautonomi.

Transport ad indre vandveje kræver investeringer

EU er nødt til løbende at tilpasse den europæiske transport til nuværende og fremtidige behov, navnlig i lyset af ændringerne i efterspørgslen og tendensen til øget omsætning i havnene. De vigtigste elementer skal være multimodalitet og intelligent søfart, så fordelene ved de forskellige transportformer udnyttes optimalt for at opnå de bedst mulige resultater, samtidig med at sikkerheden øges, og miljøbelastningen reduceres.

 

 

Regionerne i den yderste periferi er afgørende for EU's fremtid

I en sonderende udtalelse på anmodning af det franske rådsformandskab beder EØSU Kommissionen tage de betydelige fordele i betragtning, som regionerne i den yderste periferi kan give EU i fremtiden.

 

 

EØSU foreslår vigtige tilføjelser til Kommissionens anbefalinger om den økonomiske politik i euroområdet for 2022.

EØSU vedtog i januar 2022 en udtalelse rettet mod Kommissionens anbefalinger om euroområdets økonomiske politik for 2022 under hensyntagen til de nuværende forhold

 

 

EØSU advarer om den mulige negative socioøkonomiske indvirkning af forslaget om beskatning af energiprodukter

I en udtalelse vedtaget i januar 2022 bifalder EØSU Kommissionens mål om at opdatere og tydeliggøre den eksisterende EU-ramme og strukturere den europæiske beskatning på en måde, der fremmer bæredygtig ikke-fossil energi.

 

 

Adgang til råstoffer bliver afgørende for en vellykket gennemførelse af den dobbelte omstilling

Råstoffernes centrale rolle blev drøftet indgående på en konference på højt plan, som EØSU var vært for den 31. januar. Konferencen fokuserede specifikt på to hovedaspekter: den vigtige rolle, som kritiske råstoffer spiller for sikringen af EU's strategiske autonomi i den grønne og den digitale omstilling, og betydningen af cirkularitet og behovet for at skabe et marked for sekundære råstoffer i Europa.

Nyt fra grupperne

Den grønne pagt vil vende op og ned på alt, også geopolitik

Af Dimitris Dimitriadis, medlem af EØSU's Arbejdsgivergruppe og formand for EØSU's Sektion for Eksterne Forbindelser

Målsætningen om at dekarbonisere EU-økonomien gør den europæiske grønne pagt til en banebrydende faktor, der vil revolutionere vores økonomi, vores samfund og vores forhold til resten af verden.

Den sociale dialog som et redskab til at fremme sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Af EØSU's Arbejdstagergruppe

I en tid, hvor forskellige former for kriser og overgange påvirker arbejdslivet, kan den sociale dialog bidrage til at nå tre centrale mål: at foregribe og forvalte de ændringer, der følger af den grønne, digitale og demografiske omstilling, at forbedre forebyggelsen af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme og at være forberedt på eventuelle fremtidige sundhedskriser.

 

Medlemmer af Gruppen Diversitet Europa redegør for deres forventninger til det franske rådsformandskab

Af EØSU's Gruppe Diversitet Europa

Ved starten af det franske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union giver de franske medlemmer af Gruppen Diversitet Europa udtryk for deres forventninger til dette halvår. Disse handler både om at styrke det europæiske demokrati og flytte fokus fra EU til Europas borgere.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

"Stay with us": Billedserie om følgerne af jordskælvet i Kroatien

EØSU er vært for en fotoudstilling for at markere ét-året for det katastrofale jordskælv, der ramte Kroatien i december 2020.

Den cirkulære økonomi bliver musikalsk

Den 2. marts vil EØSU som led i sin interessentkonference om cirkulær økonomi 2022 (der afholdes af den europæiske interessentplatform for cirkulær økonomi) være vært for et særligt show med titlen "Music with Trash" (musik med affald).

Snart løftes sløret for "Sandheden om løgne"

EØSU gør sig klar til at byde 99 gymnasieelever og deres ledsagende lærere velkommen til sit ungdomsarrangement 2022 med titlen "Sandheden om løgne. Unge til kamp mod desinformation". Samtidig besøger medlemmerne, der fungerer som mentorer for de studerende, de udvalgte skoler for at møde og udveksle synspunkter med de delegationer, der skal deltage i YEYS.

 

 

Civilsamfundsdagene 2022

Civilsamfundsdagene løber i år af stablen den 15.-17. marts 2022 med titlen "EU som drivkraft for fælles velfærd – civilsamfundet for en økonomi, der tjener både mennesker og planeten".