EHSV si je vědom katastrofálních sociálních a hospodářských důsledků krize vyvolané onemocněním COVID-19, a proto se rozhodl formulovat ve dvou stanoviscích své postoje, co se týče současné hospodářské krize a perspektiv oživení v EU.

EHSV považuje návrhy Komise týkající se plánu „Next Generation EU“ za vítané a dobře načasované a domnívá se, že jakékoli zbytečné průtahy při schvalování a provádění tohoto plánu mohou vážně ohrozit hospodářské oživení v EU.

Zároveň však členové této poradní instituce upozorňují na to, že členské státy musí navýšit veřejné investice a zajistit jejich součinnost s investicemi soukromými. Je třeba uplatňovat únikovou doložku Paktu o stabilitě a růstu a co největší flexibilitu v rámci pravidel státní podpory minimálně do té doby, než v plném rozsahu dojde k celkovému hospodářskému oživení a výrazně se sníží nezaměstnanost.

Obecně vzato je nezbytné, aby EU přešla k takové správě ekonomických záležitostí, která bude zaměřená na prosperitu a založená na solidaritě. Opětovné zavedení úsporných opatření by totiž zhatilo veškerý pozitivní dopad nástroje „Next Generation EU“.

Philip von Brockdorff, který byl zpravodajem stanoviska Strategie pro udržitelný růst na rok 2020, prohlásil: „EHSV spatřuje v roční strategii pro udržitelný růst příležitost k tomu, aby byla podstatně zvýšena odolnost a udržitelnost převládajícího hospodářského modelu a aby byl položen stejně velký důraz na hospodářské i sociální cíle.“

Judith Vorbach, která vypracovala stanovisko Doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny, pak zdůraznila: „EHSV je toho názoru, že je třeba zaměřit správu ekonomických záležitostí na prosperitu, investovat ve větší míře do udržitelného růstu, prosazovat zásady evropského pilíře sociálních práv a zreformovat daňovou politiku. Jedině tak se nám podaří odvrátit závažné důsledky pandemie COVID-19 a změny klimatu, nebo je alespoň co nejvíce omezit.“

Tato dvě stanoviska, která EHSV přijal na plenárním zasedání v říjnu 2020, jsou jeho příspěvkem k připravovanému podzimnímu balíčku Evropské komise ve věci evropského semestru a k souvisejícím interinstitucionálním jednáním. Celý článek si můžete přečíst zde. (na)