EKES twierdzi, że nie można wyjść z kryzysu bez pobudzenia inwestycji publicznych i prywatnych.

Wziąwszy pod uwagę katastrofalne skutki społeczne i gospodarcze kryzysu związanego z pandemią COVID-19, EKES przedstawił w dwóch opiniach swoje poglądy na temat obecnego kryzysu gospodarczego i perspektyw odbudowy gospodarczej w UE.

Z jednej strony organ doradczy przyjmuje z zadowoleniem propozycje Komisji dotyczące planu Next Generation EU i uważa, że pojawiają się w odpowiednim czasie. Wszelkie niepotrzebne opóźnienia w zatwierdzaniu i wdrażaniu tego planu stanowią poważne zagrożenie dla odbudowy gospodarczej UE.

Z drugiej strony członkowie EKES-u zwracają uwagę, że państwa członkowskie muszą stymulować inwestycje publiczne i tworzyć synergie z inwestycjami prywatnymi: klauzula korekcyjna w ramach paktu stabilności i wzrostu oraz maksymalna elastyczność w zakresie zasad dotyczących pomocy państwa powinny obowiązywać przynajmniej do czasu, kiedy dojdzie do szeroko rozumianej pełnej odbudowy gospodarczej i znacznego spadku bezrobocia.

Ogólnie UE musi przejść na zarządzanie gospodarcze ukierunkowane na dobrobyt i oparte na solidarności, gdyż powrót do polityki oszczędnościowej zmniejszyłby korzyści wynikające z Next Generation EU.

Philip von Brockdorff, sprawozdawca opinii w sprawie „Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.” powiedział: EKES postrzega roczną strategię zrównoważonego wzrostu gospodarczego jako okazję, by dominujący model gospodarczy uczynić o wiele bardziej odpornym i zrównoważonym oraz by nadać równą wagę celom gospodarczym i społecznym.

Judith Vorbach, współsprawozdawczyni opinii w sprawie „Zalecenie co do polityki gospodarczej w strefie euro”, podkreśliła: Aby zapobiec poważnym skutkom pandemii COVID-19 i zmiany klimatu lub ograniczyć je do minimum, EKES zaleca zarządzanie gospodarcze ukierunkowane na dobrobyt, zwiększenie inwestycji w zrównoważony wzrost, wdrożenie Europejskiego filaru praw socjalnych i zreformowanie polityki podatkowej.

Obie opinie, przyjęte na sesji plenarnej w październiku 2020 r., są wkładem EKES-u w przygotowywany przez Komisję Europejską jesienny pakiet dotyczący europejskiego semestru i związane z nim dyskusje międzyinstytucjonalne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. (na)