Arvestades COVID-19 kriisi katastroofilist sotsiaalset ja majanduslikku mõju, esitas komitee kahes arvamuses oma seisukohad praeguse majanduskriisi ja ELi majanduse taastamise väljavaadete kohta.

Ühelt poolt märgib ELi nõuandev organ, et komisjoni ettepanekud ELi taasterahastu „NextGenerationEU“ kohta on tervitatavad ja õigeaegsed. Põhjendamatud viivitused rahastu heakskiitmisel ja rakendamisel võivad õõnestada ELi majanduse taastamist.

Teiselt poolt hoiatavad komitee liikmed, et liikmesriigid peavad suurendama avaliku sektori investeeringuid ja looma sünergiaid erainvesteeringutega: stabiilsuse ja kasvu pakti vabastusklasusel ja maksimaalselt paindlikud riigiabi eeskirjad peaksid kehtima vähemalt kuni majanduse laiapõhjalise taastumiseni ja töötuse märgatava vähenemiseni.

Euroopa Liit peab liikuma jõukusele keskenduva ja solidaarsuspõhise majanduse juhtimise suunas, sest kokkuhoiumeetmete juurde naasmine minimeeriks igasuguse taasterahastust „NextGenerationEU“ saadava kasu.

Arvamuse „2020. aasta kestliku majanduskasvu strateegia“ raportöör Philip von Brockdorff sõnas: „Komitee näeb iga-aastases kestliku majanduskasvu strateegias võimalust muuta domineeriv majandusmudel vastupidavamaks ja kestlikumaks ning anda seejuures võrdne kaal nii majanduslikele kui ka sotsiaalsetele eesmärkidele.“

Arvamuse „Soovitus euroala majanduspoliitika kohta“ kaasraportöör Judith Vorbach rõhutas: „COVID-19 pandeemia ja kliimamuutuste tõsise mõju leevendamiseks ja vältimiseks soovitab komitee jõukusele keskenduvat majanduse juhtimist, suurendades investeeringuid kestlikku majanduskasvu, tugevdades Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja reformides maksupoliitikat.“

Need kaks arvamust, mis võeti vastu täiskogu oktoobrikuisel istungjärgul, kujutavad endast komitee panust Euroopa Komisjoni eelseisvasse Euroopa poolaasta sügispaketti ja sellega seotud institutsioonidevahelistesse aruteludesse. Kogu artiklit saab lugeda siin. (na)