ETSK toteaa, että kriisistä ei löydy ulospääsyä ilman julkisten ja yksityisten investointien lisäämistä

Covid-19-kriisin tuhoisat sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset huomioon ottaen ETSK on esittänyt kahdessa lausunnossa näkemyksensä nykyisestä talouskriisistä ja EU:n elpymisnäkymistä.

Yhtäältä neuvoa-antava elin katsoo, että komission ehdotukset Next Generation EU ‑suunnitelmasta ovat tervetulleita ja oikea-aikaisia. Kaikki tarpeettomat viivästykset suunnitelman hyväksymisessä ja täytäntöönpanossa uhkaavat heikentää vakavasti EU:n talouden elpymismahdollisuuksia.

Toisaalta ETSK:n jäsenet varoittavat, että jäsenvaltioiden on lisättävä julkisia investointeja ja luotava synergioita yksityisten investointien kanssa: vakaus- ja kasvusopimuksen poikkeuslauseketta ja valtiontukisääntöjen mahdollisimman suurta joustavuutta olisi sovellettava ainakin siihen asti, kunnes laajapohjainen talouden elpyminen on saatu täyteen vauhtiin ja työttömyys on vähentynyt merkittävästi.

Kaiken kaikkiaan EU:n on siirryttävä kohti vaurauteen keskittyvää ja solidaarisuuteen perustuvaa talouden ohjausjärjestelmää, sillä säästötoimiin palaaminen tekisi tyhjäksi kaikki Next Generation EU ‑välineen tuomat edut.

Vuotuista kestävän kasvun strategiaa 2020 käsittelevän lausunnon esittelijä Philip von Brockdorff totesi: ”ETSK pitää vuotuista kestävän kasvun strategiaa mahdollisuutena siirtyä kohti selviytymis- ja sopeutumiskykyisempää talousmallia, jossa painotetaan yhtä lailla sekä taloudellisia että sosiaalisia tavoitteita.”

Euroalueen talouspolitiikkaa koskevista suosituksista annetun lausunnon toinen esittelijä Judith Vorbach korosti: ”Covid-19-pandemian ja ilmastonmuutoksen vakavien vaikutusten minimoimiseksi ja torjumiseksi ETSK suosittaa, että edistetään vaurauteen keskittyvää talouden ohjausjärjestelmää, lisätään investointeja kestävään kasvuun, pannaan täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja uudistetaan veropolitiikkaa.”

Lokakuun 2020 täysistunnossa hyväksytyt kaksi lausuntoa ovat ETSK:n panos eurooppalaisen ohjausjakson tulevaan ”syyspakettiin” ja sitä seuraaviin toimielinten välisiin keskusteluihin. Koko uutisen voi lukea (englanniksi) täällä. (na)