Geen uitweg uit de crisis zonder méér publieke en private investeringen, aldus het EESC

Tegen de achtergrond van de rampzalige sociale en economische gevolgen van de COVID-19-crisis heeft het EESC in twee adviezen zijn kijk op de huidige economische crisis en op de vooruitzichten op herstel in de EU uiteengezet.

Enerzijds is het EESC van mening dat de voorstellen van de Europese Commissie voor een “Next Generation EU”-plan voor de volgende generatie welkom zijn en op het juiste moment komen. Als de goedkeuring en uitvoering van het plan om welke reden dan ook onnodige vertraging oplopen, kan dat het economisch herstel van de EU ernstig ondermijnen.

Anderzijds wijzen de leden van het EESC erop dat de lidstaten overheidsinvesteringen moeten stimuleren en daarbij voor synergie met particuliere investeringen dienen te zorgen: zolang er geen sprake is van een breed economisch herstel en de werkloosheid nog geen grote daling te zien geeft, moet de ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact in ieder geval geactiveerd blijven en dient er ook maximale flexibiliteit te worden betracht bij de toepassing van de staatssteunregels.

In het algemeen moet de EU overschakelen naar een op welvaart gerichte en solidaire economische governance, aangezien eventuele voordelen van “Next Generation EU” in het niet zouden verzinken als het tot nieuwe bezuinigingen komt.

Philip von Brockdorff, rapporteur van het advies over de jaarlijkse strategie voor duurzame groei zei: “Volgens het EESC kan de jaarlijkse strategie voor duurzame groei ervoor zorgen dat het dominante economische model veel veerkrachtiger en duurzamer wordt en dat economische en sociale/inclusieve doelstellingen even zwaar gaan wegen.”

Judith Vorbach, corapporteur van het advies over de aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone, wees op het volgende: “Om de ernstige gevolgen van COVID-19 en de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken en af te wenden, bepleit het EESC een op welvaart gerichte economische governance, meer investeringen in duurzame groei, handhaving van de Europese pijler van sociale rechten en een hervorming van het belastingbeleid.”

De twee adviezen, die tijdens de plenaire zitting van oktober 2020 zijn goedgekeurd, vormen de bijdrage van het EESC aan het komende “najaarspakket” van het Europees Semester en de interinstitutionele discussies die daaruit voortvloeien. Zie hier voor het volledige nieuwsbericht. (na)