Mira-Maria Kontkanen, členka skupiny Zaměstnavatelé v EHSV

Ve srovnání se začínajícími podniky dosahují podniky, které byly úspěšně převedené, lepších výsledků z hlediska přežití, obratu, zisku, inovativnosti a zaměstnanosti. I když v Evropě existuje dobrý důvod podporovat začínající podnikatele, na její cestě směrem k oživení a růstu je třeba stejným způsobem podporovat i převody podniků.

Změna vlastníka je přirozenou součástí životního cyklu podniku a vzhledem k tomu, že evropští podnikatelé stárnou, má stále důležitější úlohu. V celé Evropě je každoročně převedeno přibližně 450 000 podniků se 2 miliony zaměstnanců. Odhaduje se však, že každý rok přibližně u 150 000 podniků hrozí, že nebudou převedeny úspěšně, což ohrožuje okolo 600 000 pracovních míst.
Zvýšení počtu úspěšných převodů podniků je pro evropské hospodářství okamžitým přínosem. Dobře fungující ekosystémy převodu podniků a podpůrné mechanismy nejen chrání pracovní místa v Evropě, ale také podporují hospodářskou a sociální soudržnost ve venkovských oblastech a zajišťují širokou škálu produktů a služeb i živobytí v těchto oblastech. Převody podniků mohou rovněž usnadnit a podpořit ekologickou a digitální transformaci evropských malých a středních podniků, jelikož převod vlastnictví je často přirozenou příležitostí ke změnám v podniku a k přijetí nových způsobů podnikání.

I když konečná odpovědnost za převod podniku leží na podnikateli, je možné na úrovni členských států a Unie učinit více pro to, aby se zvýšil počet úspěšně převedených podniků. Mimo jiné pomocí:

  • činností zaměřených na zvyšování povědomí, například zavedením týdne převodu podniků a vnitrostátního fóra zúčastněných stran v oblasti převodů podniků;
  • zavedení celoevropského barometru převodů podniků, který by poskytoval podklady pro tvorbu politiky založenou na důkazech na unijní i vnitrostátní úrovni;
  • začlenění know-how o koupi podniku a nástupnictví jako součást podnikatelského vzdělávání a vytvoření pobídek pro převod malých podniků na mladé podnikatele;
  • rozvíjení přeshraničních převodů malých a středních podniků, např. prostřednictvím vzájemného propojení různých tržišť převodů podniků v EU.

Evropská unie by měla usilovat o to, aby nabytí stávajícího podniku bylo stejně atraktivní a uznávanou příležitostí jako stát se začínajícím podnikatelem. Toho bude možné dosáhnout pouze tehdy, pokud EU a členské státy pojmou podporu převodu podniků jako zásadní prvek svých politik v oblasti oživení, růstu a podnikání.

Celý článek je k dispozici v zářijovém vydání zpravodaje skupiny Zaměstnavatelé. Stanovisko EHSV Převody podniků jakožto faktor podporující udržitelné oživení a růst v odvětví malých a středních podniků, jehož zpravodajkou je Mira-Maria Kontkanen, je k dispozici zde.