Mira-Maria Kontkanen, członkini Grupy Pracodawców w EKES-ie

W porównaniu z nowo powstałymi firmami przedsiębiorstwa, których własność została pomyślnie przeniesiona, osiągają lepsze wyniki pod względem przetrwania, obrotów, zysków, innowacyjności i zatrudnienia. Chociaż istnieją uzasadnione powody, by wspierać europejskich przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, należy w równym stopniu propagować przenoszenie własności przedsiębiorstw z myślą o ożywieniu i wzroście gospodarczym w Europie.

Zmiana własności jest naturalnym etapem w cyklu życia przedsiębiorstwa. Proces ten staje się coraz ważniejszy ze względu na starzenie się europejskich przedsiębiorców. Każdego roku w całej Europie dokonuje się przeniesienia własności około 450 tys. firm zatrudniających 2 miliony pracowników. Jednocześnie szacuje się, że każdego roku około 150 tys. przedsiębiorstw jest narażonych na ryzyko nieudanego przeniesienia własności, co stanowi zagrożenie dla około 600 tys. miejsc pracy.
Wzrost liczby udanych przeniesień własności przedsiębiorstw natychmiast przekłada się na korzyści dla europejskiej gospodarki. Dobrze funkcjonujące ekosystemy przenoszenia własności przedsiębiorstw i mechanizmy wsparcia nie tylko chronią miejsca pracy w Europie, ale przyczyniają się również do spójności gospodarczej i społecznej na obszarach wiejskich, a także zapewniają tam różnorodne produkty i usługi oraz źródła utrzymania. Przenoszenie własności przedsiębiorstw może również sprzyjać ekologicznej i cyfrowej transformacji europejskich MMŚP, gdyż zmiana właściciela jest często naturalną okazją do odnowy i przyjęcia nowego stylu prowadzenia przedsiębiorstwa.

Chociaż ostateczną odpowiedzialność za przeniesienie własności ponosi przedsiębiorca, potrzebne są skuteczniejsze działania na poziomie państw członkowskich i na szczeblu europejskim, by zwiększyć liczbę udanych operacji tego rodzaju, w tym m.in.:

  • działania informacyjne, takie jak „tydzień propagowania przenoszenia własności” i krajowe fora zainteresowanych stron na ten temat;
  • stworzenie ogólnoeuropejskiego barometru przenoszenia własności przedsiębiorstw, by wspierać oparty na faktach proces kształtowania polityki, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym;
  • włączenie wiedzy o nabywaniu przedsiębiorstw i sukcesji do kształcenia w zakresie przedsiębiorczości oraz tworzenie zachęt dla młodych przedsiębiorców do przejmowania małych firm;
  • rozwijanie transgranicznego przenoszenia własności MMŚP, np. dzięki powiązaniu ze sobą rynków przenoszenia własności w całej UE.

Europa powinna dążyć do sytuacji, w której nabycie istniejącej firmy jest równie atrakcyjne i uznawane, jak założenie nowej. Można to osiągnąć pod warunkiem, że UE i państwa członkowskie uwzględnią propagowanie przenoszenia własności przedsiębiorstw w ramach polityki odbudowy, wzrostu i przedsiębiorczości.

Cały artykuł można przeczytać we wrześniowej edycji biuletynu Grupy Pracodawców. Opinia EKES-u „Przenoszenie własności przedsiębiorstw jako czynnik sprzyjający zrównoważonej odbudowie i wzrostowi w sektorze MŚP”, sprawozdawczyni Mira-Maria Kontkanen, znajduje się tutaj.