Από την Mira-Maria Kontkanen, μέλος της Ομάδας των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Σε σύγκριση με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, οι επιτυχώς μεταβιβαζόμενες επιχειρήσεις έχουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την επιβίωση, τον κύκλο εργασιών, το κέρδος, την καινοτομία και την απασχόληση. Ενώ υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τη στήριξη των Ευρωπαίων επιχειρηματιών νεοφυών επιχειρήσεων, οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων πρέπει επίσης να προωθηθούν στην πορεία της Ευρώπης προς την ανάκαμψη και την ανάπτυξη.

Η αλλαγή ιδιοκτησίας είναι φυσικό μέρος του κύκλου ζωής μιας εταιρείας και γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρη καθώς οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες γερνούν. Περίπου 450 000 εταιρείες με 2 εκατομμύρια εργαζομένους μεταβιβάζονται ετησίως στην Ευρώπη. Ωστόσο, εκτιμάται ότι, κάθε χρόνο, περίπου 150 000 επιχειρήσεις κινδυνεύουν να μην μεταβιβασθούν επιτυχώς, θέτοντας σε κίνδυνο περίπου 600 000 θέσεις εργασίας.
Η αύξηση του αριθμού των επιτυχών μεταβιβάσεων επιχειρήσεων έχει άμεσα οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η εύρυθμη λειτουργία των οικοσυστημάτων μεταβίβασης επιχειρήσεων και των μηχανισμών στήριξης όχι μόνο διαφυλάσσει τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας, αλλά και προωθεί την οικονομική και κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές και εξασφαλίζει ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και μέσα βιοπορισμού σε αυτές τις περιοχές. Οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων μπορούν επίσης να διευκολύνουν και να ενισχύσουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, καθώς η μεταβίβαση ιδιοκτησίας είναι συχνά ένας φυσικός τρόπος για την ανανέωση της εταιρείας και την υιοθέτηση νέων τρόπων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Παρόλο που η τελική ευθύνη της μεταβίβασης μιας επιχείρησης ανήκει στον επιχειρηματία, πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα σε επίπεδο κρατών μελών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αυξηθεί ο αριθμός των επιτυχών μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων:

  • των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, όπως η καθιέρωση εβδομάδας προώθησης μεταβιβάσεων επιχειρήσεων και η δημιουργία εθνικών φόρουμ ενδιαφερομένων για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων·
  • της θέσπισης ενός βαρόμετρου μεταβίβασης επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ για την υποστήριξη της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο·
  • της ενσωμάτωσης της τεχνογνωσίας για την αγορά μιας επιχείρησης και τη διαδοχή στην επιχειρηματική εκπαίδευση και της πρόβλεψης κινήτρων για τη μεταβίβαση μικρών επιχειρήσεων σε νέους επιχειρηματίες·
  • της προώθησης διασυνοριακών μεταβιβάσεων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για παράδειγμα μέσω διασυνδέσεων μεταξύ αγορών μεταβίβασης επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Ευρώπη θα πρέπει να επιδιώξει να φτάσει σε ένα σημείο όπου η απόκτηση μιας υπάρχουσας επιχείρησης να είναι τόσο ενδιαφέρουσα και αναγνωρισμένη όσο μια ευκαιρία για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η ΕΕ και τα κράτη μέλη θέσουν την προώθηση της μεταβίβασης επιχειρήσεων στο επίκεντρο των πολιτικών τους για την ανάκαμψη, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Δείτε το πλήρες άρθρο στο ενημερωτικό δελτίο του Σεπτεμβρίου της Ομάδας Εργοδοτών. Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα «Οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων ως φορείς της βιώσιμης ανάκαμψης και ανάπτυξης στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», με εισηγήτρια την κ. Kontkanen διατίθεται εδώ.