От Мира-Мария Контканен, член на група „Работодатели“ на ЕИСК

В сравнение със стартиращите предприятия предприятията, които са били успешно прехвърлени, постигат по-добри резултати по отношение на оцеляването, оборота, печалбата, иновативността и заетостта. Има основателна причина да се подкрепят стартиращите предприемачи в Европа, но прехвърлянията на предприятия трябва да получават същата подкрепа по пътя на Европа към възстановяване и растеж.

Промяната на собствеността е естествена част от жизнения цикъл на предприятията и придобива все по-голямо значение с напредването на възрастта на европейските предприемачи. Всяка година в Европа се прехвърлят приблизително 450 000 предприятия с 2 милиона служители. Според данните обаче всяка година при около 150 000 предприятия има опасност от неуспешно прехвърляне, което застрашава около 600 000 работни места.
Увеличаването на броя на успешните прехвърляния на предприятия носи непосредствени ползи за заетостта в Европа. Добре функциониращите екосистеми за прехвърляне на предприятия и механизмите за подкрепа не само запазват работните места в Европа, но и насърчават икономическото и социалното сближаване в селските райони и осигуряват разнообразие от продукти и услуги, както и поминък в тези райони. Прехвърлянията на предприятия могат също така да улеснят и да дадат тласък на екологичния и цифровия преход на европейските ММСП, тъй като прехвърлянето на собствеността често е естествен момент за обновяване на предприятието и възприемане на нови начини за извършване на стопанска дейност.

Макар и крайната отговорност за прехвърлянето на предприятието да се носи от предприемача, има още какво да се направи на равнище държави членки и ЕС, за да се повиши броят на успешните прехвърляния на предприятия, в това число:

  • дейности за повишаване на осведомеността, като например седмица, посветена на насърчаването на прехвърлянето на предприятия, и национални форуми на заинтересованите страни в областта на прехвърлянето на предприятия;
  • въвеждане на общоевропейски барометър за прехвърлянето на предприятия в подкрепа на основаното на факти изготвяне на политики както на европейско, така и на национално равнище;
  • включване на ноу-хау относно закупуването на предприятия и наследяването като част от образованието в областта на предприемачеството и разработване на стимули за прехвърлянето на малки предприятия на млади предприемачи;
  • развиване на трансграничните прехвърляния на ММСП, например чрез взаимно свързване на пазарите за прехвърляне на предприятия в целия ЕС.

Европа трябва да се стреми към това придобиването на съществуващо предприятие да е също толкова привлекателна и призната възможност колкото създаването на стартиращо предприятие. Това може да се постигне само ако ЕС и държавите членки поставят насърчаването на прехвърлянето на предприятия в основата на своите политики за възстановяване, растеж и предприемачество.

Прочетете цялата статия в септемврийското издание на информационния бюлетин на група „Работодатели“. Становището на ЕИСК относно „Прехвърлянето на предприятия като двигател на устойчивия растеж на възстановяването в сектора на МСП“, по което г-жа Контканен е докладчик, може да бъде намерено тук.