Rakovina se pravděpodobně stane nejčastější příčinou úmrtí v EU, zveřejnění Evropského plánu boje proti rakovině tedy přichází nepochybně v pravý čas. EHSV tento plán vítá, poněvadž je mezníkem v boji proti nádorovým onemocněním. Z přetrvávajících regionálních a sociálních nerovností je však patrné, že v některých ohledech stále existuje prostor pro zlepšení.

EHSV jednoznačně podporuje nový plán, který předložila Komise a v jehož rámci mají být na opatření v boji proti rakovině vyčleněny 4 miliardy EUR. Jedná se o první strategický dokument od roku 1990, který se zaměřuje proti tomuto hrozivému onemocnění.

„EU potřebuje nový ‚Marshallův plán‘ v oblasti léčby nádorových onemocnění a tato iniciativa představuje krok správným směrem. Nesmíme tuto příležitost promarnit,“ zdůraznila Małgorzata Anna Bogusz, zpravodajka stanoviska EHSV s názvem Evropský plán boje proti rakovině.

„Uvedený plán je dobře navržen, protože se zabývá celou řadou důležitých aspektů boje proti rakovině,“ prohlásila Milena Angelova, která se na přípravě stanoviska podílela coby spoluzpravodajka.

Existuje spojitost mezi tím, kolik lidí rakovinou trpí a v důsledku tohoto onemocnění umírá, a tím, o jaký druh rakoviny jde, kde tito lidé žijí a jaká je jejich sociální situace. Je nutné soustředit pozornost na regionální rozdíly v infrastruktuře a na sociální nerovnováhu z hlediska zaměstnanosti a pohlaví.

EHSV vybízí členské státy, aby jednaly proaktivně. Upozorňuje rovněž, že je nezbytné účinně předcházet všem formám rakoviny z povolání a důkladněji prozkoumat otázku expozice karcinogenům, mutagenům a endokrinním disruptorům a také příčin vzniku rakoviny z povolání, zejména u žen.

Mimoto ve svém stanovisku poukazuje na to, že sociální partneři a organizace občanské společnosti hrají stěžejní úlohu při zvyšování povědomí a vedení kampaní propagujících zdravý životní styl. (at)