Nieuwe kankerstrategie van de EU: een geweldige kans om de gezondheid van de Europeanen te beschermen

Nu kanker de belangrijkste doodsoorzaak in de EU dreigt te worden, komt het Europees kankerbestrijdingsplan zeker op het juiste moment. Het EESC is ingenomen met dit plan, dat een mijlpaal vormt in de strijd tegen kanker. Er is echter nog ruimte voor verbetering, omdat voor bepaalde vormen van regionale en sociale ongelijkheid nog een oplossing moet worden gevonden.

In het eerste strategiedocument sinds 1990 dat specifiek aan deze ziekte is gewijd, stelt de Commissie voor om 4 miljard EUR ter financiering van kankerbestrijdingsmaatregelen uit te trekken. Het EESC vindt dit een uitstekende zaak.

“De EU heeft een nieuw Marshallplan voor oncologie nodig en dit is een stap in de goede richting. We mogen deze kans niet verloren laten gaan”, benadrukte Małgorzata Anna Bogusz, rapporteur voor het EESC-advies over Het Europees kankerbestrijdingsplan.

“Met het plan wordt de nagel op de kop geslagen, aangezien het veel cruciale aspecten van de kankerbestrijding bestrijkt”, aldus Milena Angelova, corapporteur voor het advies.

Wat kanker betreft hangen de mortaliteit en morbiditeit samen met het soort kanker, de woonplaats van de patiënt en sociale factoren. Er moet aandacht worden besteed aan regionale verschillen in infrastructuur en aan sociale onevenwichtigheden op het gebied van werkgelegenheid en gender.

Het EESC moedigt de lidstaten aan om zich proactief op te stellen, pleit nadrukkelijk voor doeltreffende preventie van werkgerelateerde kanker en roept op tot meer onderzoek naar de blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene en hormoonontregelende stoffen en naar de oorzaken van werkgerelateerde vormen van kanker, met name bij vrouwen.

Last but not least wordt in het advies onderstreept dat er voor de sociale partners en maatschappelijke organisaties een sleutelrol is weggelegd bij het voeren van campagnes om de bewustwording te vergroten en gezonde manieren van leven te promoten. (at)