Nowa strategia UE na rzecz walki z rakiem jest ogromną szansą na ochronę zdrowia Europejczyków

Ze względu na to, że rak ma stać się główną przyczyną zgonów w UE, europejski plan walki z rakiem to z pewnością kwestia bardzo aktualna. EKES z zadowoleniem przyjmuje plan, który jest kamieniem milowym w walce z tą chorobą. Nierozwiązane formy nierówności regionalnych i społecznych oznaczają jednak, że nadal istnieje pole do poprawy.

EKES zdecydowanie popiera nowy plan Komisji o wartości 4 mld EUR mający na celu finansowanie działań na rzecz walki z rakiem – pierwszy od 1990 r. dokument strategiczny skupiający się na tej pladze.

UE potrzebuje nowego planu Marshalla na rzecz onkologii, a to jest krok we właściwym kierunku. Nie możemy zmarnować tej szansy – podkreśliła Małgorzata Anna Bogusz, sprawozdawczyni opinii EKES-u w sprawie europejskiego planu walki z rakiem.

Jest adekwatny do zakładanych celów, ponieważ obejmuje wiele kluczowych aspektów walki z rakiem – stwierdziła Milena Angełowa, współsprawozdawczyni opinii.

Umieralność i zachorowalność na raka są skorelowane z rodzajem nowotworu oraz miejscem zamieszkania i gradientem społecznym pacjenta. Należy zatem skupić się na dysproporcjach w infrastrukturze regionalnej i nierównościach społecznych pod względem zatrudnienia i płci.

EKES zachęca państwa członkowskie do działań proaktywnych i podkreśla potrzebę skutecznego zapobiegania nowotworom pochodzenia zawodowego, wzywając do prowadzenia dalszych badań nad narażeniem na substancje rakotwórcze, mutagenne i zaburzające gospodarkę hormonalną oraz do badań nad przyczynami nowotworów pochodzenia zawodowego, zwłaszcza u kobiet.

Ponadto w opinii podkreśla się rolę, jaką mają odgrywać partnerzy społeczni i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w podnoszeniu świadomości i promowaniu kampanii na rzecz zdrowego stylu życia. (at)