Azbest: EU by měla jít nad rámec limitní hodnoty stanovené Komisí

V konečném měřítku by technická limitní hodnota expozice azbestu měla být stanovena na nižší úrovni, než jakou navrhuje Komise v nedávno zveřejněném návrhu směrnice upravujícím ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci, uvádí EHSV ve stanovisku přijatém na prosincovém plenárním zasedání.

„Sociální partneři mohou jít nad rámec nové limitní hodnoty, která bude podle směrnice platit, a mohou přijmout vhodná opatření k dalšímu omezení přítomnosti azbestových vláken na pracovištích“, píše se ve stanovisku EHSV Ochrana před expozicí azbestu při práci.

EHSV se domnívá, že technická limitní hodnota by po náležitém přechodném období měla být nakonec stanovena na 0,001 vlákna/cm³.

„Vítáme záměr Komise omezit výskyt rakoviny a přijmout konkrétní opatření k minimalizaci expozice azbestu při práci. Představuje dobrý základ pro to, abychom k otázce expozice azbestu při práci zaujali výhledově přístup nulové tolerance. Máme však za to, že že EU by měla jít nad rámec toho, co navrhuje Komise,“ uvedla zpravodajka stanoviska EHSV Ellen Nygren.

„Neexistuje žádná úroveň expozice azbestu, kterou lze z hlediska rizika rakoviny považovat za bezpečnou. Navzdory současnému zákazu používání dalšího azbestu tedy existuje i nadále široká škála zaměstnání, v nichž jsou zaměstnanci vystaveni jeho působení,“ varovala.
Dle údajů, které byly prezentovány na nedávném slyšení uspořádaném EHSV, v EU každý rok umírá na rakovinu související s azbestem přibližně 90 370 osob, což dokazuje, že je nutné limitní hodnotu snížit.

EHSV doporučil vypracovat plán doplňkových opatření k těm, jež nyní navrhuje Komise, aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout. Ta zahrnují finanční podporu pro podniky a regiony, které by tento cíl jinak nebyly schopny naplnit.
Vzhledem k tomu, že řada lidí může být azbestu vystavena, aniž by to tušila, vyzval EHSV Komisi, aby uspořádala informační kampaň, v jejímž rámci by byla veřejnost poučena o azbestu a jeho škodlivých účincích, a to za použití všech možných prostředků včetně médií.

Všichni pracovníci, u nichž reálně hrozí či se předpokládá, že by mohla hrozit expozice azbestu, by měli podstupovat zdravotní prohlídky, o jejichž výsledcích by měly být vedeny záznamy. Tímto způsobem je třeba zajistit, že jejich zdravotní stav bude sledován a zkontrolován pokaždé, kdy dojde ke změně pracovního místa. (ll)