V rámci průmyslové transformace je nezbytné zajistit rovnováhu mezi sociálními, hospodářskými a environmentálními otázkami

skupina Zaměstnanci v EHSV

Průmyslové změny mohou kromě udržitelného růstu a inkluze přinést také kvalitnější pracovní místa a lepší pracovní podmínky. Stejně tak by však mohly vést k prohloubení nerovností a chudoby, k nárůstu nezaměstnanosti některých skupin a v konečném důsledku k závažnému narušení sociální soudržnosti, které by ohrozilo EU i samotnou demokracii.

Není náhodou, že historické změny v materiálních podmínkách výroby a v pracovních vztazích často otřesou samotnými základy společnosti.

Jakým způsobem však k této změně dojde, to do značné míry závisí na politických rozhodnutích. Na uplynulém plenárním zasedání v prosinci 2020 přijal EHSV zásadní stanovisko k průmyslové transformaci, které vypracoval na žádost Evropského parlamentu. Výbor v něm upozorňuje, že současně s technologickými a hospodářskými změnami, k nimž dochází v oblasti průmyslu a ve světě práce, je zapotřebí dbát na rovnost a spravedlnost.

Plán na překonání hospodářského útlumu, k němuž došlo v důsledku pandemie, a vybudování odolnější, moderní, ekologické, digitální a inkluzivní ekonomiky a společnosti musí v prvé řadě obsahovat silnou sociální složku. Těžiště této transformace, do níž se musí zcela jednoznačně a výrazně zapojit celá řada sociálních partnerů a která musí zahrnovat pevný a jasný regulační rámec, musí představovat evropský pilíř sociálních práv.

EHSV proto ve svém stanovisku doporučuje zajistit potřebnou, avšak často přehlíženou rovnováhu, a to nejen z hlediska životního prostředí a hospodářství, ale také ze sociálního hlediska: zásada, že nikdo nesmí být opomenut, nesmí zůstat jen hezkou frází. To je zcela nezbytné, chceme-li zabránit populistům, aby dokončili to, co začali po krizi v roce 2008 a po úsporných opatřeních, která tato krize přinesla. (prp)