Potrebná rovnováha medzi sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi otázkami pri priemyselnej transformácii

Skupina Pracovníci v EHSV

Priemyselná zmena môže priniesť lepšie pracovné miesta a pracovné podmienky, ako aj udržateľný rast a inkluzívnosť. No môže znamenať aj prehlbujúcu sa nerovnosť a chudobu, rastúcu nezamestnanosť určitých skupín a prípadne roztrieštenosť v oblasti sociálnej súdržnosti, ktorá ohrozí EÚ a samotnú demokraciu.

Historické zmeny materiálnych podmienok výroby a pracovných vzťahov často otriasli základmi spoločnosti, a nebolo to bez dôvodu.

Spôsob, akým zmena prebehne, však vo veľkej miere závisí od politických rozhodnutí. Na poslednom plenárnom zasadnutí v decembri 2020 EHSV prijal prelomové stanovisko o priemyselnej transformácii vypracované na žiadosť Európskeho parlamentu, ktoré bude slúžiť ako koncepcia pre potrebu objektívnosti a spravodlivosti v technologickom a hospodárskom rozvoji v priemysle a vo svete práce.

Kľúčom k prekonaniu hospodárskeho poklesu v dôsledku pandémie a vytvoreniu odolnejšej, modernej, ekologickej, digitálnej a inkluzívnej ekonomiky a spoločnosti bude v prvom rade silná sociálna zložka. Európsky sociálny pilier musí byť ústredným pilierom transformácie, do ktorej musia byť jasne, rozsiahlym a dôrazným spôsobom zapojení sociálni partneri a ktorá musí mať dôsledný jasný regulačný rámec.

V tomto stanovisku sa preto nastoľuje potrebná, no často prehliadaná rovnováha, a to nielen z environmentálneho a hospodárskeho hľadiska, ale aj v sociálnej oblasti. Zásada nikoho nevynechať nie je len dobre mienenou snahou. Je nevyhnutná, ak chceme zabrániť tomu, aby populizmus zmaril to, čo sa dosiahlo po kríze v roku 2008 a úspornými opatreniami, ktoré sa následne prijali. (prp)