An Coiste Leantach um na Balcáin Thiar

This page is also available in

Bunaíodh an Coiste Leantach um na Balcáin Thiar in 2004 d'fhonn monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairtí polaitiúla, eacnamaíocha agus sóisialta i dtíortha na mBalcán Thiar (go háirithe sna tíortha sin nár bunaíodh aon chomhlachtaí sochaí sibhialta déthaobhacha i gcomhpháirt leo) agus d'fhonn forbairt na sochaí sibhialta agus comhdhlúthú an daonlathais sa réigiún a spreagadh. Tá sé comhdhéanta de chomhaltaí ó CESE agus tagann sé i gceann a chéile ceithre huaire sa bhliain, cibé acu san Aontas Eorpach nó sa réigiún é sin, agus é d'aidhm aige dul i gcomhairle le ceannairí polaitiúla agus le gníomhaithe ar den tsochaí shibhialta iad.

Ag seo tosaíochtaí an Choiste Leantaigh: géarchéim na ndídeanaithe agus na himirce, forbairt shocheacnamaíoch, an comhrac in aghaidh an éillithe, cearta bunúsacha agus cearta agus cómhaireachtáil grúpaí éagsúla mionlaigh, saoirse cainte, an smacht reachta agus an t-idirphlé sóisialta.

Fóram na Sochaí Sibhialta um na Balcáin Thiar

Eagraítear Fóram na Sochaí Sibhialta um na Balcáin Thiar uair sa dá bhliain i gceann de thíortha an réigiúin. Bíonn ábhair an fhóraim i gcomhréir le tosaíochtaí an Choiste Leantaigh um na Balcáin Thiar. Tugann an fóram cuid mhór d'eagraíochtaí na sochaí sibhialta le chéile, ina measc rannpháirtithe ardleibhéil ó institiúidí an Aontais Eorpaigh agus ón réigiún. Cothaíonn sé idirphlé sa tsochaí shibhialta agus comhar réigiúnach. Glactar dearbhú ag deireadh an Fhóraim. Sa dearbhú sin bíonn sraith moltaí atá dírithe ar rialtais thíortha na mBalcán Thiar agus ar institiúidí an Aontais Eorpaigh.