Обсерватория на устойчивото развитие (ОУР)

Нейната основна задача е да насърчава устойчивостта в ЕС чрез задълбочаване на икономическото благоденствие, социалното приобщаване и екологичната отговорност по интегриран и балансиран начин. Обсерваторията се ангажира да насърчава активното участие на гражданите и на гражданското общество за осъществяване на прехода към по-устойчива Европа. Тя е единственият орган в европейските институции, който се занимава само с прокарване на устойчивите политики във всички сектори.

 Членовете на ОУР представят широк спектър от групи по интереси, с експертен опит във всички области на нашата работа и широки контакти с организации на гражданското общество в държавите – членки на ЕС.

Обсерваторията на устойчивото развитие улеснява диалога и партньорствата между гражданското общество и институциите на ЕС в областта на устойчивото развитие, като организира публични изслушвания, конференции, платформи за обмен на добри практики, както и семинари и проучвания на въздействието, и като допринася за становищата на Комитета. Уникалната особеност на тази обсерватория  се състои в това, че тя обединява хора и организации с най-различни интереси и от най-различни среди, които едва ли биха се срещнали без нея, като целта е да се осъществяват връзки и да се проучват нови начини за справяне с проблемите на устойчивото развитие. Сътрудничим си с подобни структури на национално равнище, като например съвети за устойчиво развитие, както и със социалните партньори и други организации на гражданското общество в Европа и извън нея.

Downloads

SDO Work Programme 2023-2025
SDO - Work Programme 2020-2023
Activity report 2020-2023 Sustainable Development Observatory