Ilgtspējīgas attīstības novērošanas centrs (IANC)

Ilgtspējīgas attīstības novērošanas centra pamatuzdevums ir ilgtspējas veicināšana Eiropas Savienībā, šajā nolūkā integrēti un līdzsvaroti uzlabojot ekonomisko labklājību, sociālo iekļautību un atbildīgu attieksmi pret vidi. Novērošanas centrs ir apņēmies veicināt pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības aktīvu līdzdalību pārejā uz ilgtspējīgāku Eiropu. Šī ir vienīgā no Eiropas iestāžu struktūrvienībām, kuras darbība pilnībā vērsta uz ilgtspējīgas politikas veicināšanu visās jomās.

Tās locekļi pārstāv dažādas interešu grupas, viņi ir eksperti visās mūsu darba jomās un pārstāv daudzas pilsoniskās sabiedrības organizācijas visās Eiropas dalībvalstīs.

Ilgtspējīgas attīstības novērošanas centrs atvieglo dialogu un partnerību veidošanu starp pilsonisko sabiedrību un ES iestādēm ilgtspējīgas attīstības jomā. Šajā nolūkā tas organizē atklātas uzklausīšanas sanāksmes, konferences, labas prakses apmaiņas forumus, seminārus un ietekmes novērtēšanu, kā arī ar savu ieguldījumu piedalās Komitejas atzinumu sagatavošanā. Ilgtspējīgas attīstības novērošanas centrs ir īpašs ar to, ka tas pulcina cilvēkus un organizāciju pārstāvjus, kam ir visdažādākās intereses un pieredze, un bez tā palīdzības tiem būtu maz iespēju satikties. Tā mērķis ir veidot kontaktus un meklēt ilgtspējīgas attīstības problēmu risinājumus. Mēs sadarbojamies ar līdzīgām valstu līmeņa iestādēm, piemēram, ar ilgtspējīgas attīstības padomēm, kā arī ar sociālajiem partneriem un citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropā un ārpus tās. 

Downloads

SDO Work Programme 2023-2025
SDO - Work Programme 2020-2023
Activity report 2020-2023 Sustainable Development Observatory