Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΠΒΑ)

Βασική του αποστολή είναι η προώθηση της βιωσιμότητας στην ΕΕ μέσω της ενίσχυσης της οικονομικής ευημερίας, της κοινωνικής συμμετοχής και της περιβαλλοντικής ευθύνης με ολοκληρωμένο και ισορροπημένο τρόπο. Το Παρατηρητήριο είναι προσηλωμένο στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της κοινωνίας πολιτών στη στροφή προς μια πιο βιώσιμη Ευρώπη. Είναι ο μοναδικός φορέας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στην προώθηση βιώσιμων πολιτικών σε όλους τους τομείς.

Τα μέλη του προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα ομάδων συμφερόντων, με εμπειρία σε όλους τους τομείς της εργασίας μας και εκτεταμένες επαφές με τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη.

Το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης διευκολύνει τον διάλογο και τις συμπράξεις μεταξύ της κοινωνίας πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης διοργανώνοντας δημόσιες ακροάσεις, διασκέψεις, πλατφόρμες ανταλλαγής ορθών πρακτικών, καθώς και εργαστήρια και μελέτες αντικτύπου και συμβάλλοντας στις γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ. Η ιδιαιτερότητα του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι ότι συγκεντρώνει ανθρώπους και οργανώσεις από ένα ευρύ φάσμα συμφερόντων και υποβάθρων που διαφορετικά σπανίως θα συναντιόνταν, προκειμένου να συνδεθούν και να διερευνήσουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων της αειφόρου ανάπτυξης. Συνεργαζόμαστε με συναφείς φορείς σε εθνικό επίπεδο, όπως συμβούλια αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και με κοινωνικούς εταίρους και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών εντός και εκτός Ευρώπης. 

Downloads

SDO Work Programme 2023-2025
SDO - Work Programme 2020-2023
Activity report 2020-2023 Sustainable Development Observatory