След подписването на Протокола от Киото различни юрисдикции по света въведоха системи за търговия с емисии (СТЕ). СТЕ на ЕС, която е най-голямата и най-дългогодишната, предстои да бъде преработена в съответствие с рамката на ЕС за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. В становище, прието на септемврийската пленарна сесия, ЕИСК прави преглед на СТЕ на ЕС и на други системи за търговия с емисии по света и очертава подходи за регулиране на търговията в това ново споразумение за пазарите на въглеродни емисии.

В становището си Европейският икономически и социален комитет потвърждава подкрепата си за Европейския зелен пакт, призовава Комисията да наблюдава местните пазари на въглеродни емисии в световен мащаб с цел установяване на добри практики, които биха могли да бъдат от полза за преразглеждането на СТЕ и прави оценка на предимствата и недостатъците на въвеждането на механизъм на ЕС за коригиране на въглеродните емисии, както по отношение на околната среда, така и на търговията.

Един от важните елементи на становището е загрижеността на ЕИСК във връзка с асиметричните равнища на цените на въглеродните емисии между различните юрисдикции и пазари. Еднаквите условия на конкуренция между промишлените отрасли в ЕС и в чужбина действително биха могли да бъдат подкопани поради разработването на различни системи за търговия с емисии, но също и поради конкуренцията от трети пазари в държави, които нямат амбициозни политики в областта на климата. Ето защо Комитетът отправя искане към Комисията през идните месеци да представи механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите, който да предпазва енергоемките дружества от ЕС от по-евтин внос от трети държави, които нямат политики в областта на климата или чиито политики не са толкова амбициозни. ЕИСК се застъпва за въвеждането на корекции на въглеродните емисии на границите в съответствие с правилата на Световната търговска организация, за да се предотврати търговска война. (dgf)