EØSU advarer om risikoen for en "grøn" handelskrig

Siden undertegnelsen af Kyotoprotokollen har en række jurisdiktioner verden over implementeret emissionshandelssystemer. EU's emissionshandelssystem er det mest omfattende og det, der har været længst i drift. Systemet skal revideres i overensstemmelse med EU's klima- og energipolitiske ramme for 2030. I en udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i september, giver EØSU et overblik over EU's emissionshandelssystem og andre emissionshandelssystemer i verden og peger på tilgange til, hvordan handlen kan reguleres i denne nye aftale om CO2-markederne.

I udtalelsen gentager Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg sin opbakning til den europæiske grønne pagt, opfordrer Kommissionen til at holde øje med lokale CO2-markeder rundt omkring i verden med henblik på at identificere god praksis, som kunne være nyttig ved revisionen af EU's emissionshandelssystem, og afvejer fordele og ulemper ved at implementere en CO2-tilpasningsmekanisme for EU, både med hensyn til miljø og handel.

Et af de centrale punkter i udtalelsen er, at EØSU er bekymret over asymmetriske CO2-prisniveauer mellem forskellige jurisdiktioner og markeder. Lige konkurrencevilkår mellem virksomheder i EU og uden for EU kan således blive undermineret af udviklingen af forskellige emissionshandelssystemer eller af konkurrence fra markeder i tredjelande, der ikke har ambitiøse klimapolitikker. Udvalget opfordrer derfor Kommissionen til i de kommende måneder at stille forslag om en CO2-grænsetilpasningsmekanisme, der kan skærme energiintensive virksomheder i EU mod billigere import fra tredjelande med ingen eller begrænsede klimapolitikker. EØSU anbefaler, at CO2-grænsetilpasningen implementeres i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens regler, således at man undgår en handelskrig. (dgf)