Ón am a síníodh Prótacal Kyoto i leith, tá Córais Trádála Astaíochtaí (ETSanna) curtha chun feidhme i ndlínsí éagsúla ar fud an domhain. Is é EU ETS (Scéim AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí) an córas trádála astaíochtaí is mó agus is seanbhunaithe dá bhfuil ann, agus déanfar é a leasú ó bhonn i gcomhréir le Creat Beartais 2030 an Aontais don Aeráid agus don Fhuinneamh. I dtuairim a glacadh ag an seisiún iomlánach a bhí aige i mí Mheán Fómhair, tugann CESE forléargas ar EU ETS agus ar ETSanna eile ar fud an domhain, agus leagann sé amach cur chuige chun an trádáil a rialáil sa chomhaontú nua seo le haghaidh margaí carbóin.

Sa tuairim sin, athdhearbhaíonn CESE go dtacaíonn sé leis an gComhaontú Glas don Eoraip, iarrann sé ar an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar na margaí carbóin áitiúla ar fud an domhain chun na dea-chleachtais a shainaithint a d’fhéadfadh a bheith úsáideach chun athbhreithniú a dhéanamh ar ETS, agus measann sé tábhacht na mbuntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le sásra coigeartaithe carbóin de chuid an Aontais a chur chun feidhme, a fhad a bhaineann leis an gcomhshaol agus an trádáil araon.

Ceann de na príomhphointí a chuirtear chun cinn sa tuairim, agus arb ábhar imní ag CESE é, is ea go bhfuil leibhéil na bpraghsanna carbóin neamhshiméadrach ó dhlínse go chéile agus ó mhargadh go chéile. Is féidir, ar ndóigh, go mbainfí an bonn den chothrom iomaíochta atá ann idir tionscail san Aontas agus ar an gcoigríoch mar gheall ar chórais trádála astaíochtaí éagsúla a bheith á bhforbairt ach freisin mar gheall ar iomaíocht ó thríú margaí i dtíortha nach bhfuil beartais uaillmhianacha aeráide acu. Dá thoradh sin, tá sé ag iarraidh ar an gCoimisiún, sna míonna amach romhainn, Sásra Coigeartaithe Carbóin ar Theorainneacha a mholadh a dhéanfadh cuideachtaí dianfhuinnimh AE a chosaint ar allmhairí níos saoire ó thríú tíortha nach bhfuil beartais aeráide acu nó neachtar acu a bhfuil beartais aeráide níos laige acu. Molann CESE coigeartuithe carbóin ar theorainneacha a chur chun feidhme i gcomhréir le rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála, d’fhonn cogadh trádála a chosc. (dgf)