Гледната точка на обикновените хора — Сезон 3, епизод 24 — Ендемичната за Европа криза в областта на миграцията — на какъв етап сме в момента и как да продължим напред?

В този епизод на нашия подкаст разглеждаме миграционната криза, която продължава в Европа. Тази тема излезе на преден план по повод на неотдавнашното напрежение между Италия и Франция, породено от отказа на двете държави да разрешат корабът „Ocean Viking“ да акостира на бреговете им с незаконни мигранти, спасени край бреговете на Либия. На какъв етап всъщност е европейската миграционна политика в момента? Какво се случи с европейската солидарност от тежкото изпитание на кризата със сирийските бежанци през 2015 г. насам? Как стигнахме до положение, в което уязвими мигранти се озовават в „ничия земя“ в правен смисъл?

Налични езици:

Уводна статия

Уважаеми читатели,

Всяка година идва с нови надежди и мечти и нова решимост за постигането им.

Отбележете си в календара

22—23 февруари 2023 г., Брюксел

Пленарна сесия на ЕИСК

27—28 февруари 2023 г., Брюксел

Конференция на заинтересованите страни по въпросите на кръговата икономика през 2023 г.

23—24 март 2023 г., Брюксел

Твоята Европа, твоето мнение! 2023 г.

„Право в целта!“

В рубриката си „Право в целта!“ каним членове на ЕИСК да изложат накратко основните предложения на ЕИСК за решаване на ключов проблем, засягащ ЕС.

Кинга Йо: „Нуждаем се от висококачествени грижи за всички“

Kinga JOÓ

Европейската стратегия за полагане на грижи започва с думите, че всеки един от нас полага или получава грижи в някакъв момент от живота си. Това наистина е така, но висококачествените грижи за всички все още не са реалност за много хора в Европа и това беше един от факторите, които дадоха импулс за изготвянето на стратегията.

„Въпрос към ...“

„Въпрос за...“

Този месец в рубриката „Въпрос за...“ се обръщаме към Ярослав Пиетрас, бивш генерален директор на Съвета на Европейския съюз, с въпроса, който днес вълнува всички: енергийната криза.

Ярослав Пиетрас: „Енергийната криза все още не е приключила“

ЕИСК инфо: Ярослав Пиетрас, как оценявате енергийния пазар на ЕС в момента и какви са перспективите за бъдещето?

Познайте кой е нашият гост...

Гост изненада

В тази рубрика представяме мненията, мислите и коментарите на журналисти и видни личности по теми, които са от значение в днешна Европа. В този брой ни гостува украинската репортерка Олена Абрамович. В началото на новата година тя споделя с нашите читатели надеждите си за един по-добър свят.

Олена Абрамович: Украйна през 2023 г.: борбата трябва да продължи, дори ако удържим победа

„Никога не пропускаме възможност да пропуснем възможност“, гласи афоризмът. Афоризъм, който се появи в Украйна в годините непосредствено преди избухването на пълномащабна война. 

Новини от ЕИСК

Всяка година би трябвало да бъде Европейска година на младежта

На декемврийската си пленарна сесия ЕИСК обсъди въпросите, засягащи младите хора на пазара на труда. Дебатът отбеляза края на Европейската година на младежта (2022 г.) и постави началото на Европейската година на уменията (2023 г.). Комитетът се застъпи за дългосрочна стратегия за ангажиране на младежта и препоръча европейските години да не се ограничават само до дейности за популяризиране, а да изготвят ясни планове.

 

Финансовото измерение на равенството между половете все още не се разглежда от политиките на ЕС

На декемврийската си пленарна сесия ЕИСК проведе дебат относно ролята на финансовите политики и публичните политики за възстановяване за насърчаване на равенството между половете и икономическото овластяване на жените в ЕС. Обсъждането беше свързано с приемането на две становища: едното относно основания на пола подход към бюджетирането и инвестициите, а другото относно как държавите членки могат да подобрят начина, по който преките и непреките мерки, предложени в техните планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ), засягат равенството между половете.

Храните не трябва да се третират като финансов актив — те не са стока като други

Световната криза с цените на храните се изостри от войната в Украйна, но всъщност това се дължи на повече структурни и системни проблеми на стоковия пазар, създаващи глад и застрашаващи поминъка на хората, подчерта ЕИСК в становище по собствена инициатива, прието на 14 декември.

ЕИСК подкрепя задължителната проверка на конкурентоспособността във връзка с политиките и разпоредбите на ЕС

Проверката на конкурентоспособността следва да се прилага за всеки политически и законодателен процес на ЕС, твърди ЕИСК в ново становище, в което се застъпва и за „програма на ЕС за конкурентоспособността“.

Евро-средиземноморско сътрудничество след COVID-19: организациите на гражданското общество са от ключово значение за поддържане на функционирането на икономиката и обществото

На декемврийската пленарна сесия на ЕИСК беше проведен дебат относно възстановяването и устойчивостта на Евро-средиземноморския регион след пандемията от COVID-19 с акцент върху цифровата грамотност.

За да води ефективна комуникация относно основните права и върховенството на закона, ЕС трябва да се съсредоточи върху ценностите на общността и човешките истории

ЕИСК призовава ЕС и държавите членки да предприемат мерки за подобряването на комуникационната дейност относно основните права и върховенството на закона, насочена към широката общественост. В становище, прието през декември, Комитетът предлага да се постави акцент върху честността и справедливостта и да се даде гласност на онези, чиито човешки права са нарушавани.

Азбест: ЕС следва да надхвърли граничната стойност, предложена от Комисията

Техническата гранична стойност за експозиция на азбест в крайна сметка следва да бъде определена на по-ниско равнище от това, което Комисията понастоящем предлага в неотдавнашна директива, регулираща защитата на работниците от опасностите при професионална експозиция на азбест, заяви ЕИСК в становище, прието на пленарната му сесия през декември.

Незаконни активи: нова директива на ЕС подпомага борбата с организираната престъпност

На декемврийската си пленарна сесия ЕИСК приветства предложението на Комисията за директива относно възстановяването и конфискацията на активи като важна стъпка към борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС. Въпреки общото подобрение в някои от държавите членки, процентът на активите, придобити чрез престъпна дейност, които са замразени или конфискувани, остава изключително нисък в целия ЕС.

Европейски акт за свободата на медиите: важен крайъгълен камък в защитата на свободата на медиите

ЕИСК приветства инициативите на Европейската комисия за свобода на медиите, но предупреждава, че само препоръки и подход с незадължителна юридическа сила не биха били достатъчни, за да се гарантира, че медиите в Европа остават свободни и независими от политически, търговски и други видове намеса.

Образованието трябва да бъде в основата на устойчивото развитие

Образованието може да помогне за прехода от базирани на изкопаемите горива общества към кръгови и устойчиви такива. В становище по собствена инициатива, прието през декември, ЕИСК призовава за трансформиращо образование, което дава възможност на младите хора да допринасят за екологичния преход.

 

Морска промишленост: ЕИСК отново предупреждава за рисковете, на които е изложен секторът на технологиите

Секторът на морските технологии спешно се нуждае от политики и инвестиции, за да се справи с международната конкуренция, заяви ЕИСК в неотдавнашно проучвателно становище. Акцентът следва да се постави върху обучението за придобиване на умения, финансирането и достъпа до пазара.

Латинска Америка се нуждае от нов социален договор, за да стимулира икономическото възстановяване

Необходим е нов социален договор за Латинска Америка, който да гарантира политическа отчетност, приобщаване, социална закрила и качествена заетост, заяви ЕИСК в становище по собствена инициатива относно социално-икономическото положение след COVID в Латинска Америка, прието през декември миналата година. Свободно и демократично организираните граждански общества са най-добрата отправна точка.

Шведско председателство на ЕС: ЕИСК се присъединява към разговора за приоритетите и програмата

На заседание на ЕИСК, проведено в Стокхолм на 15 декември, шведският държавен секретар по въпросите на ЕС Кристиан Даниелсон очерта политическата насока на предстоящото шведско председателство на Съвета на ЕС, което поиска от ЕИСК да даде своя принос по шест ключови въпроса.

Новини от групите

2023 г.: време е да се приеме програма за конкурентоспособността

От Стефано Малия, председател на група „Работодатели“ на ЕИСК

Първото полугодие на 2023 г. е подходящият момент да се настои като водещ приоритет за ЕС да се открои програма за конкурентоспособността. 

Образи на принудителния труд: изложба на МОТ в ЕИСК

От група „Работници“ на ЕИСК

Изложба на МОТ, открита в ЕИСК през декември миналата година, представи най-добрите рисунки от конкурс на МОТ, които представят мъчителните истории на хора — жертви на принудителен труд по целия свят. 

Шимъс Боланд е преизбран за председател на група „Организации на гражданското общество“

От група „Организации на гражданското общество“ на ЕИСК

На 14 декември членовете на група „Организации на гражданското общество“ на ЕИСК преизбраха чрез акламация Шимъс Боланд за председател на групата за още две години и половина.