EESK frågar: ”Vilken är kommitténs ståndpunkt om Eurogruppens förslag och efterföljande lagstiftningsförslag om bankunionen? Inte minst, hur ser kommittén på krishantering och insättningsgarantier?”

Giuseppe Guerini: Den 18 april 2023 offentliggjorde Europeiska kommissionen paketet för bankkrishantering och insättningsgaranti, som syftar till att utvidga resolutionsordningens tillämpningsområde till små och medelstora banker, bevara den finansiella stabiliteten, skydda skattebetalare och insättare samt stötta realekonomin och dess konkurrenskraft.

I EESK:s yttrande, som hade begärts av det spanska rådsordförandeskapet, stöds kommissionens förslag, men kommittén understryker behovet av att uppnå en balans mellan flexibilitet och förutsägbarhet för att bemöta bankkriser.

Såsom framhålls i yttrandet anser EESK att den senaste tidens bankkriser visar på vikten av snabba och flexibla åtgärder och av att en bank i kris snabbt kommer på fötter igen.

EESK oroas över en utvidgning av tillämpningsområdet för resolutionen och dess kapitalkrav till mindre och lokala banker, eftersom detta skulle kunna påverka dem negativt.

Framöver måste en mer robust bedömning av allmänintresset, som avgör om resolutionsordningen är tillämplig, vara väl avvägd och garantera proportionalitet i tillämpningen, samtidigt som osäkerheten om hur en kris ska lösas minimeras.

En pragmatisk och flexibel strategi bör uppnås i fråga om regleringsstrategin, vilka verktyg som ska användas och genomförandehastigheten, konsekvenserna av de åtgärder som vidtas, samarbetet mellan berörda aktörer och typen av finansiella resurser som ska användas. Detta kommer att förhindra att små bankers, särskilt lokala bankers, intressen skadas, samt bättre skydda det ekonomiska ekosystem där de är verksamma.

Det europeiska insättningsgarantisystemet är avgörande för fullbordandet av bankunionen och användningen av insättningsgarantisystemet, och den gemensamma resolutionsfonden utgör steg mot att uppnå detta. Till dess att så sker kommer ineffektiviteten dock att kvarstå och marknaden förbli fragmenterad.