EESRK klausimas: „Kokia Komiteto pozicija dėl Euro grupės pasiūlymo ir vėlesnių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl bankų sąjungos? Visų pirma, kokia jo nuomonė dėl krizių valdymo ir indėlių garantijų?“

Giuseppe Guerini: 2023 m. balandžio 18 d. Europos Komisija paskelbė bankų krizių valdymo ir indėlių draudimo teisės aktų rinkinį, kuriuo siekiama išplėsti pertvarkymo režimo taikymo sritį įtraukiant mažus ir vidutinius bankus, išsaugoti finansinį stabilumą, apsaugoti mokesčių mokėtojus ir indėlininkus ir remti realiąją ekonomiką bei jos konkurencingumą.

EESRK nuomonėje, kurią parengti paprašė ES Tarybai pirmininkaujanti Ispanija, pritariama Komisijos pasiūlymui, tačiau pabrėžiama, kad reikia išlaikyti lankstumo ir nuspėjamumo pusiausvyrą, kad būtų galima reaguoti į bankų krizes.

Kaip teigiama šioje nuomonėje, pastarojo meto bankų krizė parodė, kaip svarbu imtis skubių ir lanksčių veiksmų, taip pat greitai perduoti sunkumus patiriantį banką kitam bankui.

EESRK yra susirūpinęs dėl to, kad pertvarkymo taikymo sritis ir jo kapitalo reikalavimai gali būti išplėsti įtraukiant mažesnius ir vietos bankus, nes tai galėtų daryti neigiamą poveikį šiems subjektams.

Todėl reikia užtikrinti tinkamai subalansuotą sustiprintą viešojo intereso vertinimą, pagal kurį bus nustatoma, ar taikytinas pertvarkymo režimas, ir proporcingą jo taikymą, kartu sumažinant neaiškumų dėl to, kaip sprendžiamos krizės.

Reikėtų sukurti pragmatišką ir lanksčią procedūrą, susijusią su reglamentavimo metodu, naudotinomis priemonėmis ir vykdymo sparta, reagavimo padariniais, suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimu ir naudojamų išteklių pobūdžiu. Tai padės išvengti žalos mažesnių bankų, ypač vietos bankų, interesams ir geriau apsaugoti ekonominę ekosistemą, kurioje jie veikia.

Europos indėlių garantijų sistema yra labai svarbi siekiant baigti kurti bankų sąjungą, o indėlių garantijų sistemos ir Bendro pertvarkymo fondo naudojimas padės siekti šio tikslo. Tačiau kol tai nebus padaryta, neefektyvumas išliks, o rinkos tebeliks susiskaidžiusios.