EESC Info: Wat is het standpunt van het Comité ten aanzien van het voorstel van de Eurogroep en de daaropvolgende wetgevingsvoorstellen met betrekking tot de bankenunie? Kunt u met name vertellen hoe het Comité tegenover crisisbeheer en depositogaranties staat?

Giuseppe Guerini: Op 18 april 2023 heeft de Europese Commissie het pakket inzake crisisbeheer en depositoverzekering voor banken gepubliceerd. Doel daarvan is de reikwijdte van de afwikkelingsregeling uit te breiden tot kleine en middelgrote banken, de financiële stabiliteit te handhaven, belastingbetalers en depositohouders te beschermen en de reële economie en haar concurrentievermogen te ondersteunen.

In zijn advies, dat was aangevraagd door het Spaanse voorzitterschap van de Raad, steunt het EESC het voorstel van de Commissie, maar benadrukt het wel dat er bij de respons op bankencrises een evenwicht moet worden gevonden tussen flexibiliteit en voorspelbaarheid.

Zo schrijft het EESC dat recente bankcrises hebben aangetoond hoe belangrijk het is snel en flexibel te kunnen optreden en een noodlijdende bank vlot te kunnen overhevelen naar een gezonde bank.

Het EESC maakt zich zorgen over het feit dat de reikwijdte van de afwikkelingsregeling en de bijbehorende kapitaalvereisten wordt uitgebreid tot kleinere en lokale banken, omdat dit negatieve gevolgen kan hebben voor deze entiteiten.

Een versterkte beoordeling van het openbaar belang, op grond waarvan wordt bepaald of wordt overgegaan tot afwikkeling, moet voortaan uitgebalanceerd zijn en een evenredige toepassing waarborgen, terwijl er zo min mogelijk onzekerheid bestaat over de manier waarop een crisis opgelost zou worden.

Er moet een pragmatische en flexibele procedure gehanteerd worden ten aanzien van de regelgevingsaanpak, de in te zetten instrumenten en de snelheid van handelen, de implicaties van de ondernomen acties, de samenwerking tussen belanghebbenden en de aard van de ingezette middelen. Dit zal schade aan de belangen van kleinere banken, met name lokale banken, voorkomen en het economische ecosysteem waarin zij actief zijn, beter beschermen.

Het Europees depositogarantiestelsel is essentieel voor de voltooiing van de bankenunie, en met de toepassing van het depositogarantiestelsel en het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds worden stappen in de goede richting gezet. Zolang de bankenunie nog geen feit is, zal er echter nog steeds sprake zijn van een gebrek aan efficiëntie en van versnipperde markten.