ETSK:n kysymys: Mikä on komitean kanta euroryhmän ehdotukseen ja sitä seuranneisiin pankkiunionia koskeviin lainsäädäntöehdotuksiin? Mitä mieltä se on erityisesti kriisinhallinnasta ja talletussuojasta?

Giuseppe Guerini: Euroopan komissio julkaisi 18. huhtikuuta 2023 pankkien kriisinhallintaa ja talletussuojaa koskevan paketin, jonka tarkoituksena on laajentaa kriisinratkaisujärjestelmän soveltamisalaa pieniin ja keskisuuriin pankkeihin, säilyttää rahoitusvakaus, suojella veronmaksajia ja tallettajia sekä tukea reaalitaloutta ja sen kilpailukykyä.

Neuvoston puheenjohtajavaltion Espanjan pyynnöstä laaditussa ETSK:n lausunnossa tuetaan komission ehdotusta mutta painotetaan, että pankkikriiseihin vastaamiseksi joustavuus ja ennakoitavuus on saatava tasapainoon.

Lausunnossa todetaan, että äskettäiset pankkikriisit ovat osoittaneet nopean ja joustavan toiminnan merkityksen sekä sen, että on tärkeää järjestää vaikeuksissa olevan pankin nopea siirto terveen pankin omistukseen.

ETSK on huolissaan kriisinratkaisun soveltamisalan laajentamisesta ja siihen liittyvistä pääomavaatimuksista pienemmille ja paikallisille pankeille, sillä tämä saattaa vaikuttaa kielteisesti näihin toimijoihin.

Laajempaa yleisen edun arviointia, jonka avulla määritetään kriisinratkaisujärjestelmän sovellettavuus, onkin tasapainotettava asianmukaisesti, ja sen yhteydessä on varmistettava oikeasuhtainen soveltaminen. Samalla on minimoitava epävarmuus siitä, miten kriisi tulisi ratkaista.

On toimittava käytännönläheisesti ja joustavasti, mitä tulee sääntelytapaan, käytettävissä olevien välineiden valintaan ja toteutuksen ripeyteen, toteutettavien toimien käytännön vaikutuksiin, sidosryhmien väliseen yhteistyöhön ja siihen, millaisia taloudellisia resursseja käytetään. Näin vältetään pienempiin ja etenkin paikallisiin pankkeihin kohdistuvia vahinkoja ja suojellaan paremmin taloudellisia ekosysteemejä, joissa ne toimivat.

Eurooppalaisella talletussuojajärjestelmällä on keskeinen asema pankkiunionin valmiiksi saattamisessa, ja talletussuojajärjestelmä ja yhteinen kriisinratkaisurahasto ovat sitä edistäviä toimia. Ennen pankkiunionin toteutumista tehottomuus tulee kuitenkin jatkumaan ja markkinat ovat edelleen hajanaiset.