Konzultačný výbor CARIFORUM – EÚ

This page is also available in

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi štátmi Cariforumu a EÚ (EPA) obsahuje ustanovenie o konzultačnom výbore, ktorý zabezpečuje monitorovanie dohody hospodárskymi a sociálnymi partermi a zástupcami organizácií občianskej spoločnosti. Jeho hlavnou úlohou je vypracovávať odporúčania k hospodárskym, sociálnym a environmentálnym aspektom vzťahov medzi EÚ a štátmi Cariforumu v súvislosti s vykonávaním EPA.

O zložení konzultačného výboru rozhoduje spoločná rada tak, aby sa zabezpečilo široké zastúpenie všetkých zainteresovaných strán a konzultácie s nimi. Výbor pozostáva zo zástupcov Cariforumu a EÚ (ktorú zastupujú aj členovia EHSV).

Sekretariát EHSV zabezpečuje aj sekretariát konzultačného výboru v roku, keď táto úloha pripadá EÚ (každý druhý rok).

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee