Консултативен комитет Карифорум—ЕС

В Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между държавите от „ЕС – Карифорум“ е предвидено създаването на Консултативен комитет, който осигурява наблюдение върху споразумението от страна на икономическите и социалните партньори и представители на организациите на гражданското общество. Неговата основна функция е да отправя препоръки по икономическите, социалните и екологичните аспекти на отношенията между ЕС и държавите от „Карифорум“, възникващи във връзка с изпълнението на СИП.

Членството в Консултативния комитет се определя от съвместния съвет с цел да се осигури широко представителство на всички заинтересовани страни и да се гарантира консултирането с тях. Той е съставен от представители от страна на държавите от „Карифорум“ и от страна на ЕС, сред които има и членове на ЕИСК.

Секретариатът на ЕИСК също така изпълнява функциите на секретариат за Консултативния съвет, когато тази задача се пада на ЕС (през една година).
 

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee