Cariforum un ES Padomdevēja komiteja

Cariforum valstu un ES Ekonomisko partnerattiecību nolīgumā (EPN) paredzēts izveidot Padomdevēju komiteju, kuras sastāvā esošie ekonomiskie un sociālie partneri un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji uzrauga nolīguma īstenošanu. Tās galvenais uzdevums ir sniegt ieteikumus par ES un Cariforum valstu attiecību ekonomiskajiem, sociālajiem un vides aspektiem, kad tādi rodas sakarā ar EPN īstenošanu.

Par dalību Padomdevējā komitejā lemj Apvienotā padome ar nolūku nodrošināt visu ieinteresēto personu plašu pārstāvību un apspriešanos ar tām. Komitejā ir pārstāvji no Cariforum valstīm un no ES, ko pārstāv EESK locekļi.

EESK sekretariāts uzņemas arī Padomdevējas komitejas sekretariāta funkcijas, kad šis uzdevums ir jāpilda Eiropas Savienībai (katru otro gadu)

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee