Domáca poradná skupina EÚ v rámci Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom platí od 21. novembra 2019. Zahŕňa aj kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji (kapitola 12), ktorá obsahuje záväzky EÚ a Singapuru podporovať pracovné práva, ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj v zmysle ich vymedzenia v medzinárodných nástrojoch, ako sú dohovory MOP a mnohostranné environmentálne dohody vrátane Parížskej dohody. Patria sem aj také oblasti, ako je sociálna zodpovednosť podnikov, biologická rozmanitosť, udržateľné lesné hospodárstvo a udržateľné využívanie rybolovných zdrojov a akvakultúry.

V kapitole o obchode a udržateľnom rozvoji sa stanovuje, že každá strana zriadi domácu poradnú skupinu zloženú zo zástupcov organizácií občianskej spoločnosti.

Domáca poradná skupina EÚ v rámci Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom pozostáva z členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a zástupcov ďalších európskych organizácií občianskej spoločnosti a jej zloženie zabezpečuje vyvážené zastúpenie nezávislých hospodárskych, sociálnych a environmentálnych zainteresovaných subjektov vrátane organizácií zamestnávateľov a pracovníkov a environmentálnych skupín.

Prvotným cieľom tejto poradnej skupiny je monitorovať uplatňovanie kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji v rámci tejto dohody so Singapurom.