ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīguma ietvaros izveidotā ES vietējā konsultantu grupa

This page is also available in

ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums stājās spēkā 2019. gada 21. novembrī. Nolīgumā ir iekļauta nodaļa par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību (12. nodaļa), kurā ir minētas ES un Singapūras saistības veicināt darba tiesības, vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību, kā noteikts starptautiskos instrumentos, piemēram, SDO konvencijās un daudzpusējos vides nolīgumos, tostarp Parīzes nolīgumā. Tajā ir ietvertas arī tādas jomas kā uzņēmumu sociālā atbildība, bioloģiskā daudzveidība, ilgtspējīga mežsaimniecība, kā arī ilgtspējīga zvejas resursu un akvakultūras izmantošana.

Nodaļā par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību ir paredzēts tas, ka katra Puse izveido vietējo konsultantu grupu (VKG), kurā ir pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji.

Saskaņā ar ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgumu ES VKG sastāvā darbojas locekļi no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un citām Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām, nodrošinot neatkarīgu ekonomikas un sociālās jomas un citu nevalstiskā sektora ieinteresēto personu, tostarp darba devēju, darba ņēmēju un vides aizsardzības organizāciju, līdzsvarotu pārstāvību.

ES VKG galvenais mērķis ir uzraudzīt, kā ES un Singapūras BTN ietvaros tiek īstenota nodaļa par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību.