EU:s inhemska rådgivande grupp inom ramen för frihandelsavtalet mellan EU och Singapore

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore trädde i kraft den 21 november 2019. Avtalet innehåller ett kapitel om handel och hållbar utveckling (kapitel 12), som omfattar EU:s och Singapores åtaganden att främja arbetstagarrättigheter, miljöskydd och hållbar utveckling, i enlighet med internationella instrument såsom ILO:s konventioner och multilaterala miljöavtal, bl.a. Parisavtalet. Det omfattar även områden såsom företagens sociala ansvar, biologisk mångfald, hållbart skogsbruk och hållbart utnyttjande av fiskeresurser och vattenbruk.

Enligt kapitlet om handel och hållbar utveckling ska respektive part inrätta inhemska rådgivande grupper bestående av företrädare för organisationer i det civila samhället.

EU:s inhemska rådgivande grupp inom ramen för frihandelsavtalet mellan EU och Singapore omfattar EESK-ledamöter och företrädare för andra organisationer i det europeiska civila samhället, vilket sörjer för en balanserad representation av oberoende ekonomiska, sociala och andra icke-statliga aktörer, bland annat arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt miljöorganisationer.

Det främsta syftet med EU:s inhemska rådgivande grupp är att övervaka genomförandet av kapitlet om handel och hållbar utveckling i frihandelsavtalet mellan EU och Singapore.