EU's interne rådgivende gruppe under frihandelsaftalen mellem EU og Singapore

This page is also available in

Frihandelsaftalen mellem EU og Singapore trådte i kraft den 21. november 2019. Aftalen indeholder et kapitel om handel og bæredygtig udvikling (kapitel 12), som omfatter EU's og Singapores forpligtelser vedrørende fremme af arbejdstagermes rettigheder, miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling som fastlagt i internationale instrumenter såsom ILO's konventioner og multilaterale miljøaftaler, herunder Parisaftalen. Den dækker også områder som virksomhedernes sociale ansvar, biologisk mangfoldighed, bæredygtigt skovbrug og bæredygtig brug af fiskeriressourcer og akvakultur.

Kapitlet om handel og bæredygtig udvikling indeholder også bestemmelser om, at parterne hver især opretter en intern rådgivende gruppe bestående af repræsentanter for civilsamfundsorganisationer.

EU's interne rådgivende gruppe, der er nedsat i medfør af frihandelsaftalen mellem EU og Singapore, er sammensat af medlemmer fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og andre europæiske civilsamfundsorganisationer, således at der sikres en ligelig repræsentation af uafhængige økonomiske, sociale og ikkestatslige interessegrupper, herunder arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og miljøgrupper.

Det primære formål med EU's interne rådgivende gruppe er at overvåge gennemførelsen af kapitlet om handel og bæredygtig udvikling i frihandelsaftalen mellem EU og Singapore.